www.strukturalni-fondy.cz/iop

TRANSFORMACE DOZP „PATA“ HAZLOVĚ

O projektu:

Projekt „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“ je individuálním investičním projektem Karlovarského kraje spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného operačního programu, prioritní os 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory 6.3.1. Služby v oblasti sociální integrace. Projekt vychází z projektu MPSV ČR – pilotní proces transformace pobytových zařízení a sociálních služeb, do kterého bylo zařazeno zařízení Karlovarského kraje. Předmětem projektu je pořízení pozemků a výstavba nemovitostí pro vytvoření individuálních a skupinových domácností transformovaného Domova pro osoby se zdravotním postižením “PATA” v Hazlově, příspěvková organizace.

Potřebnost projektu je dána už jeho hlavním cílem, tj. umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí běžného společenství a žít běžným způsobem. Začleňovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením zpět do společnosti a to postupným opuštěním velkokapacitního zařízení a následným poskytováním stávajících a nových sociálních služeb v nově vybudovaných skupinových a individuálních domácnostech uživatelů. V současné době DOZPPATA” v Hazlově, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby v bývalém vojenském areálu. Obytné budovy byly upraveny tak, aby mohly sloužit potřebám poskytování sociálních služeb. Budovy byly v roce 1994 rekonstruovány a domov zde našlo cca 90 uživatelů z ústavu v Hranicích a Mnichova. Tím se stalo zařízení, jako jedno z mála v té době, koedukovaným. Je zde umožněno společné bydlení partnerským dvojicím se zdravotním postižením v bytových jednotkách panelového domu, který je v areálu zařízení. V lednu 2011 se počet uživatelů navýšil na současných 103, a to převedením 20ti dětí a mladých dospělých do 26 let z Krajského domova pro děti do 3 let v Aši do DOZPPATA” v Hazlově, příspěvková organizace. Domov poskytuje celoroční pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Jedná se o poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, dále výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále je zajištěna zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona. Míra pomoci a poskytovaná služba je dána mírou postižení, která je i kritériem pro strukturu služeb po transformaci.

Uživateli DOZPPATA” v Hazlově, příspěvková organizace, jsou děti i dospělí, osoby s mentální retardací od lehkého až po hluboký stupeň, osoby s psychiatrickou diagnózou i rizikovým chováním.

Změnou místa poskytování sociálních služeb, tedy postupným přestěhováním uživatelů do nově vybudovaných domácností, chráněných bytů nebo nízkokapacitních domovů pro osoby se zdravotním postižením, dojde ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Bude zajištěna vysoká míra integrace do společnosti, bude lépe zajištěno právo na soukromí, na kvalitní a důstojný život, na možnost vlastní volby. Život uživatelů se více přiblíží podmínkám života vrstevníků bez postižení. Vytvoří se lepší podmínky pro individuální naplňování potřeb a zpřístupní se možnost využití běžných veřejných služeb v místě. Vznikne možnost vyššího zapojení uživatelů do spolurozhodování, zamezení sociálního vyloučení a využití možnosti vyšší individuální podpory.

Cíl projektu:

Cíl projektu vychází ze základní myšlenky “transformace”, kterou je postupné snižování kapacity a humanizace stávajících domovů pro osoby se zdravotním postižením zajišťujících péči o osoby se zdravotním postižením, v souladu se zajištěním péče prostřednictvím sítě stávajících a nových sociálních služeb v běžné komunitě, služeb umožňujících maximálně individualizovaný život uživatele. Hlavním cílem transformačního procesu je zcela přemístit současný domov pro osoby se zdravotním postižením z lokality Hazlov do nových lokalit, zejména Aše, vybudovat skupinové a individuální domácnosti, nízkokapacitní domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, dle kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace. Přestěhováním uživatelů do skupinových a individuálních domácností a poskytováním stávajících sociálních služeb v návaznosti na služby nové, např. terénní služby, ambulantní služby a denní programy, dojde ke zkvalitnění života uživatelů.

Podsložky: – Aš, Sibiřská I a Krásná – Aš, Jiráskova – Aš, Hazlov a Skalná – Cheb, Javorová

Tisková zpráva:
003 PATA Hazlov\IPT_1.Ia_%8288\PUBLICITA\Tisková zpráva – Karlovarský kraj připravuje nové bydlení pro klienty PATY Hazlov.docx

Napsali o projektu:
003 PATA Hazlov\IPT_1.Ia_%8288\PUBLICITA\Web kraje – 4_2013.docx
003 PATA Hazlov\IPT_1.Ia_%8288\PUBLICITA\MF Dnes.pdf