IROP_CZ_RO_B_C RGB2

 

 

Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“ 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 

Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Žadatelem (příjemcem podpory):  Karlovarský kraj

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

„Transformace PATA Hazlov“ –   Hlavním cílem projektu je výstavba dvou nových objektů (novostaveb) v obci Aš. Místem realizace projektu je obec Aš, dotčené pozemky: p.p.č.2242/1, ulice Všehrdova a p.p.č.1072/6, ulice Nedbalova. Objekty jsou jednopodlažní, zastavěná plocha každého z nich je 124m2. V každém se budou nacházet 2 individuální domácnosti po dvou uživatelích tj. (2+2)+(2+2). Dalším cílem je vybavení nových domů zařízením a vybavením, následné převedení uživatelů služeb do nových objektů a tím umožnění lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí běžného společenství a žít běžným způsobem života. V nově vybudovaném zázemí bude poskytována služba chráněné bydlení. Podporovanou aktivitou je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Cílem je dosáhnout deinstitucionalizace pobytového zařízení takovým způsobem, aby sociální služby umožnily uživateli setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.  

 

Projekt je ve fázi „fyzické realizace“

Datum  zahájení  stavby:    04/2018

Datum  ukončení  realizace  projektu:  30. 09. 2019

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu: 10 415 005,- Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z  Evropské unie  prostřednictvím Integrovaného  regionálního operačního programu (8.852.754,25 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (520.750,25 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1.041.500,50 Kč,  10  % z celkových způsobilých výdajů).

Indikátory  projektu:

počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 2 zázemí

kapacita služeb a sociální práce – 8 klientů

počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 1 služba (sociální služba – chráněné bydlení)

Bližší informace o realizaci projektu (fotodokumentace) naleznete na webových stránkách www.apdm.cz

 Průběh realizace:

V rámci projektu došlo na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce dělené na části k podpisu smluv o dílo. Smlouvy o dílo byly podepsány dne 3. 4. 2018 se společností ZISTAV s.r.o. Samostatně byla podepsána smlouva o dílo na výstavbu rodinného domku v ulici Nedbalova a další smlouva o dílo byla podepsána na výstavbu rodinného domku v ulici Všehrdova.  Dne 6. 4. 2018 došlo k protokolárnímu předání staveniště a následně byly zahájeny stavební práce. Došlo ke směrovému a výškovému vytýčení stavby, bylo zřízeno zařízení staveniště, vytyčeny inženýrské sítě. Na stavbě byl připraven elektroměrový pilíř pro osazení elektroměru. Následně byla podána žádost o osazení elektroměru. Odběrné místo bylo následně převedeno na zhotovitele stavby po dobu výstavby. Na archeologickém ústavu bylo nahlášeno zahájení prací. Muzeum Cheb z pověření archeologického ústavu provedlo ohledání místa stavby, na základě kterého bylo zjištěno, že není potřeba provádět záchranný archeologický výzkum.

Současně byly postupně na stavebních parcelách v ulici Nedbalova a v ulici Všehrdova zahájeny zemní práce – skrývání ornice, hloubení výkopů pro základové pasy a jejich následná betonáž a veškeré další práce nutné pro realizaci základové desky rodinných domků. Následovaly veškeré práce nutné pro přípravu betonáže základových desek. (tzn. pokládka rozvodů ležaté kanalizace, zhotovení bednění, ocelová výztuž).

Po provedené betonáži základových desek, byly provedeny izolace a bylo zahájeno vyzdívání obvodových stěn a akustických příček dělících jednotlivé byty v rodinných domech. Následně byly provedeny ztužující věnce a probíhá příprava na instalaci střešních vazníků na obou rodinných domech.

 Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele, objednatele, budoucího provozovatele a technického dozoru stavby. Konají se též pravidelné kontrolní BOZP.

Stavba byla označena tabulkou „Stavba povolena“ a na místě stavby byl instalován billboard povinné publicity s informacemi o projektu, jeho cílech a s informacemi o financování projektu z prostředků Evropské unie.

 

Stránky Karlovarského kraje

Stránky Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Stránky Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.

Fotodokumentace průběhu výstavby