IROP_CZ_RO_B_C RGB2

Název projektu:

„Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“ 

Registrační číslo projektu:  

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285 

Výzva č. 7:

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho

Prioritní osa:

06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Žadatelem (příjemcem podpory): 

Karlovarský kraj

Cílová skupina projektu:

Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

„Transformace PATA Hazlov“ –   

Hlavním cílem projektu je výstavba dvou nových objektů (novostaveb) v obci Aš. Místem realizace projektu je obec Aš, dotčené pozemky: p.p.č.2242/1, ulice Všehrdova a p.p.č.1072/6, ulice Nedbalova. Objekty jsou jednopodlažní, zastavěná plocha každého z nich je 124m2. V každém se budou nacházet 2 individuální domácnosti po dvou uživatelích tj. (2+2)+(2+2). Dalším cílem je vybavení nových domů zařízením a vybavením,

následné převedení uživatelů služeb do nových objektů a tím umožnění lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí běžného společenství a žít běžným způsobem. V novém vybudovaném zázemí bude poskytována služba chráněné bydlení. Podporovanou aktivitou je deinstitucionalizace SS za účelem sociálního začleňování. Cílem je dosáhnout deinstitucionalizace pobytového zařízení takovým způsobem, aby sociální služby

umožnily uživateli setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.

 

Projekt je ve fázi „fyzické realizace“

 

Datum  zahájení  stavby:    12/2017

 

Předpokládané datum  uvedení  stavby  do  provozu:   12/2018

 

Datum  ukončení  realizace  projektu:  28. 02. 2019

 

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 10 415 005,- Kč

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z  Evropské unie  prostřednictvím Integrovaného  regionálního operačního programu (8.852.754,25 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (520.750,25 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1.041.500,50 Kč,  10  % z celkových způsobilých výdajů).

 

     Indikátory  projektu  (datum  dosažení  28. 2. 2019):

  • počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 2 zázemí

  • kapacita služeb a sociální práce – 8 klientů

  • počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 1 služba (sociální služba – chráněné bydlení)