Název projektu: "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284

Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Žadatelem (příjemce podpory): Karlovarský kraj

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

"Transformace PATA Hazlov" – cílem projektu je výstavba tří nových domů v obci Hazlov pro osoby se zdravotním postižením. V nově postavených domech "A, B" bude poskytována pobytová sociální služba "Domov pro osoby se zdravotním postižením" a v domě "C" sociální služba "Chráněné bydlení", celkem pro 16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.

Dalším cílem projektu bude pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nových objektů. Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.

Projekt je ve fázi "fyzické realizace"

Datum zahájení stavby: 2/2018

Datum ukončení realizace projektu: 29. 11. 2019

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:  28.224.490,- Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (23.990.816,50, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (1.411.224,50, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (2.822.449,- Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).

Indikátory projektu :

počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 3 zázemí (3 domy)

kapacita služeb a sociální práce – 16 klientů

počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 2 služby (sociální služba – domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení)

Bližší informace o realizaci projektu (fotodokumentace) naleznete na webových stránkách www.apdm.cz.

 

Průběh realizace:

V rámci projektu došlo na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla podepsána dne 1. 2. 2018 se společností VARO, s.r.o., Cheb. Dne 5. 2. 2018 došlo k protokolárnímu předání staveniště a následně byly zahájeny stavební práce. Došlo ke směrovému a výškovému vytýčení stavby, bylo zřízeno zařízení staveniště, vytyčeny inženýrské sítě. Vlivem nepříznivého počasí byly stavební práce částečně přerušeny. Po provedeném ohledání místa stavby Muzeem Cheb bylo zjištěno, že se na pozemku nenachází archeologické nálezy a může být pokračováno ve stavbě bez nutnosti provádět záchranný archeologický průzkum.

Byla provedena skrývka ornice, hloubení výkopů pro základové pasy rodinného domku A a B a veškeré další práce nutné pro realizaci základových desek rodinných domků.

V průběhu května došlo k vyzdění obvodových stěn a nosných příček na objektu C. Probíhalo vyzdívání objektu B a na objektu A probíhala pokládka ležaté kanalizace pod základovou desku. Následně byla provedena betonáž základové desky. V červnu a červenci byly prováděny zednické práce na vyzdívání obvodových stěn všech objektů, následně bylo prováděno vyzdívání věncovek a ukládání ocelových výztuží věnců u objektů B a C. U objektu A pokračovalo zdění obvodového zdiva. U objektu B a C byly v srpnu proběhla montáž střešních vazníků s následným záklopem

Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele, objednatele, budoucího provozovatele a technického dozoru stavby. Konají se též pravidelné kontrolní BOZP.

Stavba je označena tabulkou „Stavba povolena“ a na místě stavby je instalován billboard povinné publicity s informacemi o projektu, jeho cílech a s informacemi o financování projektu z prostředků Evropské unie.

 

Stránky Karlovarského kraje

Stránky Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Stránky Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.

Fotodokumentace průběhu výstavby