Název projektu:  „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284

Internetové stránky Karlovarského kraje zde.

Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Žadatelem (příjemcem podpory):  Karlovarský kraj

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Transformace PATA Hazlov“ –   cílem  projektu  je  výstavba tří nových domů v obci Hazlov pro osoby se zdravotním postižením.  V  nově  postavených  domech“ A,B“  bude poskytována pobytová sociální služba „Domov pro  osoby  se zdravotním postižením“  a  v domě „C“  sociální  služba  „Chráněné bydlení“, celkem  pro  16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.

Dalším cílem projektu bude pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku.  Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení  na  trh  práce  a   do společnosti.

Projekt je ve fázi „fyzické realizace“

Předpokládaný datum zahájení stavby:  01/2018

Předpokládané datum uvedení stavby  do  provozu:   09/2019

Datum ukončení realizace projektu:    29. 11. 2019

 

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu =  28.224.490,-  Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z  Evropské unie prostřednictvím  Integrovaného  regionálního operačního programu (23.990.816,50, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (1.411.224,50, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (2.822.449,- Kč,  10  % z celkových způsobilých výdajů).

 

 

Indikátory  projektu  (datum  dosažení  29. 11. 2019):

  • počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 3 zázemí (3 domy)

  • kapacita služeb a sociální práce – 16 klientů

  • počet poskytovaných druhů sociálních služeb–2 služby (sociální služba – domov pro osoby se zdravotním postiženímachráněné bydlení)

 

Internetové stránky Karlovarského kraje zde.