Archiv

DOTACE 2016

 

Program je určen vlastníkům, kteří chtějí bolševník a křídlatky na svých pozemcích zodpovědně likvidovat. Pravidla a podmínky schválilo krajské zastupitelstvo 25. 2. 2016, potřebné formuláře (žádost, přílohy) a veškeré vstupní informace nutné pro zpracování žádostí jsou k dispozici u odboru životního prostředí a zemědělství a na internetových stránkách Karlovarského kraje:

 http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/invazivni_rostliny_prispevky.aspx

 nebo http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky.aspx

Veškeré informace jsou rovněž ke stažení níže.

Žádosti se podávají v písemné podobě na předepsaných formulářích od 1. 4. do 8. 4. 2016 buď osobně na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje, nebo poštou na adresu Karlovarský kraj, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Žádosti není možné podávat emailem nebo faxem.

Maximální dotace na celoroční likvidaci invazních rostlin je 50 % nákladů, maximálně však 5 000  Kč/ ha (0,50 Kč/ m2). Žadatel může podat více žádostí, avšak celková výše dotace nesmí překročit 150.000,- Kč vč. DPH.

O poskytnutí dotace, její konkrétní výši a uzavření smlouvy rozhodne Zastupitelstvo Karlovarského kraje na návrh Rady kraje. Finanční plnění podle smlouvy o dílo mezi žadatelem a zhotovitelem může probíhat od počátku daného kalendářního roku, tedy ještě před případným získáním dotace.

Dotace může být poskytnuta vlastníkům pozemků, které se nacházejí v území řešeném projektem Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji v letech 2013 – 2015, jsou zahrnuty v Informačním systému Heracleum (IS Heacleum) a jsou předmětem udržitelnosti tohoto projektu.

Poskytování dotací je zaměřeno na chemickou a mechanickou likvidaci bolševníku velkolepého a všech tří druhů křídlatek. Likvidace rostlin musí být provedena v termínech a způsobem stanoveným v Metodice, která je nedílnou přílohou smlouvy. Nedodržení termínu zásahu nebo metodiky prací znamená neposkytnutí dotace na daný pozemek. Dotace bude příjemci poskytnuta po uzavření smlouvy, a to ve 2 etapách – 1. etapa zahrnuje práce provedené k 30. 6. a 2. etapa zahrnuje práce provedené k 30. 9. příslušného kalendářního roku. Podkladem k úhradě finančních prostředků bude žádost o platbu a předávací protokol specifikovaný ve smlouvě, a to formou bezhotovostního převodu.

V IS Heracleum žadatel nalezne přesné informace k jednotlivým parcelám. Zájemce o dotaci se do IS Heracleum přihlásí na stránkách http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum pod uživatelským jménem: Dotace a Heslem: Dotace2016 (je nutné dodržovat velká a malá písmena). Podrobné  návody k používání IS Heracleum jsou k dispozici na webových stránkách projektu http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum-public/ v záložce IS Heracleum nebo je poskytuje Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o. (APDM KK p.o). V případě nejasností se lze obrátit na členy projektového týmu, viz níže.

 

 

 

Před zahájením prací bude vybrán také nezávislý technický dozor, výběrové řízení bylo zahájeno, název: Realizace opatření k omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji – technický dozor. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku dělenou na 10 částí s celkovou hodnotou 3,6 mil. Kč bez DPH. Inzerát je k dispozici ve Věstníku veřejných zakázek (ev. číslo: VZ 352251). Textovou část zadávací dokumentace zájemci naleznou na profilu zadavatele (zde), lhůta pro podání nabídek končí dne 14.6. v 9,00 hod. O zbylou část zadávací dokumentace je potřeba požádat písemně nebo emailem na pocova@apdm.cz .

Výběrové řízení na realizaci opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji bylo zahájeno, jedná se o významnou veřejnou zakázku, která je rozdělená na 29 částí. Inzerát je k dispozici ve Věstníku veřejných zakázek (ev. číslo: 345238), textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele (zde ) vč. kontaktu, kde se je možné hlásit o zadávací dokumentaci (Kosik@investon.cz), lhůta pro podání nabídek končí začátkem června.
Prohlídky místa plnění se uskuteční ve dnech 14. – 16.5. 2013 dle rozpisu v zadávací dokumentaci.

Dalším zadávacím řízením v projektu je Chemický a biologický monitoring projektu. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku dělenou na části s celkovou hodnotou 1,2 mil. Kč bez PDH. . Inzerát je k dispozici ve Věstníku veřejných zakázek (ev. číslo: VZ 351554) Textovou část zadávací dokumentace zájemci naleznou na profilu zadavatele (zde), lhůta pro podání nabídek končí dne 3.6. v 9,00 hod. O zbylou část zadávací dokumentace je potřeba požádat písemně nebo emailem na pocova@apdm.cz .