Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Logo OPZ barevné KK LOGO

Aktuální info:

Aktuální informace o projektu jsou na stránkách www.socialniprojektykk.cz

 

Základní informace o projektu

Název projektu: Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002269

Příjemce dotace: Karlovarský kraj

Financování:  OPZ, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018

Rozpočet projektu: 11 405 686,25 Kč

Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK

Řízení a administrace projektu:  Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

 

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zpracovat nástroj pro řízení sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje, tj. jakých cílů a prostředků bude Karlovarský kraj dosahovat a využívat při podpoře osob v nepříznivé sociální situaci. Stanovit směry, kterými se má ubírat síť sociálních služeb v Karlovarském kraji, stanovit prioritní oblasti v rozvoji sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Definovat konkrétní opatření vedoucí k naplnění cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 v jednotlivých akčních plánech (pro roky 2018, 2019). Zpracovat relevantní podklady pro systém financování sociálních služeb na období 2018 – 2020 po stránce kvantitativní i kvalitativní. Mít zpracovány potřebné podklady pro výběr/vstup/zařazení/ sociálních služeb do sítě služeb. Sjednotit systém vykazování a sledování ukazatelů pomocí softwaru. Mít přehled o efektivitě vynakládaných finančních prostředků na zajištění poskytovaných sociálních služeb a nastavit spolupráci s obcemi ohledně potřebnosti sociálních služeb na jejich území ve vazbě na proces financování.


Cílové skupiny:

  • Karlovarský kraj
  • Poskytovatelé sociálních služeb


Hlavní aktivity projektu:

KA1 – Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018-2020 a akčních plánů 

Karlovarský kraj bude při tvorbě plánu postupovat v souladu se schválenou a oficiálně vydanou metodikou MPSV pro proces střednědobého plánování sociálních služeb. Ve vazbě na SPRSS budou rovněž postupně zpracovány dva akční plány pro roky 2018 a 2019 jako strategické dokumenty pro rozhodování o financování sociálních služeb na základě vyrovnávací platby.

KA2 – Vyhodnocení rozvojových plánů příspěvkových organizací Karlovarského a kraje a tvorba nových 

Aktivita se zaměří na vyhodnocení stávajících 20 rozvojových plánů 13 příspěvkových organizací Karlovarského kraje za období 2009-2016 a tvorbu nových rozvojových plánů (21 plánů) na období 2018-2023. 

KA3 – Klíčování sociálních jevů a cílových skupin na území Karlovarského kraje včetně aktualizace potřebných kapacit sociálních služeb 

Výstupy z této aktivity budou sloužit jako jeden ze zdrojů vstupních informací pro KA 1,na jejichž základě bude určována potřebnost sociálních služeb. Aktivita bude navazovat na již zpracované výstupy k procesu podpory systému pro řízení a vyhodnocování sítě sociálních služeb Karlovarského kraje pomocí metody BSC.

KA4 – Revize a aktualizace systému hodnocení efektivity sociálních služeb 

Jedná se o revizi a aktualizaci celého komplexního systému popisu nepříznivé sociální situace založené na potřebách zájemců/uživatelů služeb. V rámci procesu bude zpracována analýza slabých a silných stránek po prvních třech letech realizace (revize regionálních karet sociálních služeb) na základě spolupráce s poskytovateli sociálních služeb  Karlovarského kraje.

KA5 – Revize a aktualizace dokumentů pro zařazení služeb do sítě služeb ,dokumentů k financování služeb a dokumentů pro proces kontroly a registrace sociálních služeb

Aktivita řeší revizi a aktualizaci dokumentů pro zařazení sociálních služeb do sítě služeb, dokumentů k

financování sociálních služeb a dokumentů pro proces kontroly a registrace sociálních služeb:

  • Revize dokumentů pro zařazení sociálních služeb do sítě
  • Revize dokumentů k financování sociálních služeb včetně ekonomické nákladovosti služeb
  • Revize dokumentů pro proces kontroly a registrace služeb
  • Harmonizace procesů mezi krajem a obcemi/kulaté stoly/edukační semináře

KA6 – Aktualizace dokumentu "Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“

Aktualizace dokumentu bude zaměřena zejména na tyto oblasti:

A.pro cílovou skupinu senioři:

1.zjištění vývoje potřeb seniorů

2.rozvoj pečovatelské služby a vyhodnocení dopadů této služby (popř. i asistenčních služeb) v oblasti poptávky po službách pobytového charakteru

3.ověřit stávající kapacity domů pro seniory (dále jen DPS) a domovů se zvláštním režimem (dále jen DZR) a stanovit pro roky 2018-2020 kapacity DPS a DZR a výhled do roku 2027

4.Stanovit přibližné termíny ukončení investičních akcí pro zajištění chybějících kapacit v DZR,

5.popř. DPS a stanovit jejich vhodnou lokalizaci s ohledem na demografický vývoj v Karlovarském kraji.

B.pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením:

1.Aktualizace doporučení k diverzifikaci sítě terénních a ambulantních služeb.

KA7 – Vytvoření elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách

V rámci této aktivity bude vytvořen elektronický nástroj, který umožní jednotné sledování činnosti sociálních služeb Karlovarského kraje, propojení údajů o kapacitě služby, personálním a finančním zajištění služby za účelem sledování efektivity sociální služby (zejména z hlediska dopadů činnosti služby na uživatele). Vykázaná data budou sloužit k vyhodnocování a srovnávání jednotlivých sociálních služeb a jejich poskytovatelů navzájem. Nástroj by měl usnadnit poskytovatelům sociálních služeb práci s průběžným evidováním a vykazováním kvantitativních a kvalitativních indikátorů poskytování sociální služby s ohledem na stanovené cílové hodnoty indikátorů.