Podpora vybraných služeb sociální prevence

Logo OPZ barevné KK LOGO

Aktuální info:

Aktuální informace o projektu jsou na stránkách www.socialniprojektykk.cz

 

Základní informace o projektu

Název projektu: „Podpora vybraných služeb sociální prevence“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784

Příjemce dotace: Karlovarský kraj

Financování:  OPZ, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Délka projektu: 34 měsíců (1.11.2016 – 31.8.2019)
Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK
Řízení a administrace projektu:  Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

 

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity (dopad sociální služby na uživatele služby),

kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými

potřebami na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím zajištění poskytování vybraných druhů

sociálních služeb budou podpořeny osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, osoby s

duševním onemocněním, osoby bez přístřeší a ostatní níže uvedené cílové skupiny na celém území

Karlovarského kraje za účelem snižování jejich sociálního vyloučení a zvýšení uplatnitelnosti těchto

osob na trhu práce.

 

Finanční podporou (víceleté financování) těchto vybraných sociálních služeb se přispěje k dostupnosti

a rozvoji potřebné sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje.

 

Dalším cílem projektu je prověření metody hodnocení práce sociální služby s uživateli na základě

zjištění a vyhodnocení potřeb uživatele služby prostřednictvím Regionálních karet vybraných druhů

sociálních služeb. Regionální karty jsou nástrojem ke sledování dopadu sociální služby na uživatele

(prokázání efektivity služby) a jeho posunu v kompetencích, které získá na základě působení a

podpory sociální služby.

 

Cílové skupiny:

Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi

Osoby opouštějící institucionální zařízení

Osoby se zdravotním postižením

Osoby v nebo po výkonu trestu

 

Hlavní aktivity projektu:

KA1 – Zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb:

1. Azylové domy pro jednotlivce

2. Azylové domy pro rodiče s dětmi

3. Domy na půl cesty

4. Intervenční centra

5. Nízkoprahová denní centra

6. Podpora samostatného bydlení – pro cílové skupiny osoby s mentálním postižením a osoby s

duševním onemocněním

7. Sociálně terapeutické dílny – pro cílové skupiny osoby s mentálním postižením a osoby s duševním

onemocněním

8. Sociální rehabilitace (ambulantní a terénní) – pro cílové skupiny osoby s mentálním postižením a

osoby s duševním onemocněním.

 

KA2 – Evaluace

Aktivita řeší monitoring poskytovatelů sociálních služeb za účelem zjišťování efektivity poskytování

sociálních služeb v projektu.

 

 

Aktuální info:

Aktuální informace o projektu jsou na stránkách www.socialniprojektykk.cz