IROP_CZ_RO_B_C RGB2

Název projektu:  „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283

Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Žadatelem (příjemcem podpory):  Karlovarský kraj

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

„Transformace PATA Hazlov“ –   cílem projektu je novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty ve Skalné pro osoby se zdravotním postižením.  V nově postaveném dvojdomku bude poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro 9 osob vyžadující střední míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.

Dalším  cílem projektu  bude  pořízení  nového  vybavení   (zařízení)  a  následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku.  Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném  prostředí  a jeho   aktivní   zapojení  na  trh  práce  a   do společnosti.

Projekt je ve fázi „fyzické realizace“

Datum  zahájení  stavby:   06/2017

Předpokládané datum uvedení  stavby  do  provozu:   únor 2019

Datum  ukončení realizace  projektu:  30. 09. 2019

 

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 16 819 469,- Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z  Evropské unie prostřednictvím  Integrovaného  regionálního operačního programu (14 296 548,65 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (840 973,45 Kč, 5 %  z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1 681 946,90 Kč,  10  % z celkových způsobilých výdajů).

     Indikátory  projektu  (datum  dosažení   30. 9.2019):

  • počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 2 zázemí
  • kapacita služeb a sociální práce – 9 klientů
  • počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 1 služba (chráněné bydlení)