IROP_CZ_RO_B_C RGB2

 

Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283

Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Žadatelem (příjemcem podpory):  Karlovarský kraj

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

„Transformace PATA Hazlov“ –   cílem projektu je novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty ve Skalné pro osoby se zdravotním postižením.  V nově postaveném dvojdomku bude poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro 9 osob vyžadující střední míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.

Dalším cílem projektu  bude  pořízení  nového  vybavení   (zařízení)  a  následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku.  Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a  jeho   aktivní   zapojení  na  trh  práce  a   do společnosti.

 

Projekt je ve fázi „fyzické realizace“

Datum  zahájení  stavby:    02/2018

Datum  ukončení  realizace  projektu:  30. 09. 2019

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu: 16 819 469,- Kč

 Na projekt je poskytována finanční podpora z  Evropské unie  prostřednictvím Integrovaného  regionálního operačního programu (14 296 548,65 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (840 973,45 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1 681 946,90 Kč,  10  % z celkových způsobilých výdajů).

Indikátory  projektu

počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 2 zázemí

kapacita služeb a sociální práce – 9 klientů

počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 1 služba (sociální služba – chráněné bydlení)

Bližší informace o realizaci projektu (fotodokumentace) naleznete na webových stránkách www.apdm.cz

 

Průběh realizace:

V rámci projektu došlo na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla podepsána dne 1. 2. 2018 se společností VARO, s.r.o., Cheb. Dne 5. 2. 2018 došlo k protokolárnímu předání staveniště a následně byly zahájeny stavební práce. Došlo ke směrovému a výškovému vytýčení stavby, bylo zřízeno zařízení staveniště, vytyčeny inženýrské sítě. Vlivem nepříznivého počasí byly stavební práce částečně přerušeny. Po provedeném ohledání místa stavby Muzeem Cheb bylo zjištěno, že se na pozemku nachází archeologické nálezy a že bude potřeba provést základní archeologický výzkum. Na základě společných jednání mezi objednatelem, zhotovitelem a Muzeem Cheb došlo k dohodám o společném postupu prací, aby mohl být proveden Základní archeologický průzkum dané lokality. V průběhu 13. týdne byla terénní část archeologického výzkumu dokončena. Muzeum Cheb následně provede zpracování získané dokumentace. Provede sumarizaci, konzervaci a odborné vyhodnocení získaných nálezů. Následně zpracuje nálezovou zprávu, kterou předá objednateli.

Stavební práce prováděné zhotovitelem stavby s mírným omezením nadále pokračovaly. Byla provedena skrývka ornice, hloubení výkopů pro základové pasy a veškeré další práce nutné pro realizaci základové desky rodinného dvojdomku.

V průběhu května byly dokončeny veškeré základové konstrukce, položena ležatá kanalizace pod základovou desku, vybetonována armovaná základová deska, provedeny izolace a zahájeno vyzdívání obvodových konstrukcí a nosných příček. V polovině června byly dokončeny odvodové konstrukce a nosné příčky a bylo připravováno bednění pro betonování ztužujícího věnce. Následně proběhlo vyzdívání vnitřních příček a osazování ocelových zárubní. V srpnu proběhla instalace střešních vazníků s následným záklopem. V současné době probíhá instalace okenních výplní a byly zahájeny práce na instalaci vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektrorozvodů. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele, objednatele, budoucího provozovatele a technického dozoru stavby. Konají se též pravidelné kontrolní BOZP.

Stavba byla označena tabulkou „Stavba povolena“ a na místě stavby byl instalován billboard povinné publicity s informacemi o projektu, jeho cílech a s informacemi o financování projektu z prostředků Evropské unie

   

Stránky Karlovarského kraje

Stránky Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Stránky Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o.

Fotodokumentace průběhu výstavby