IROP_CZ_RO_B_C RGB2

Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283

Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Žadatelem (příjemcem podpory): Karlovarský kraj

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Transformace PATA Hazlov“ – cílem projektu je novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty ve Skalné pro osoby se zdravotním postižením. V nově postaveném dvojdomku bude poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro 9 osob vyžadující střední míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.

Dalším cílem projektu bude pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku. Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.

 

Projekt je ve fázi „fyzické realizace“

Datum zahájení stavby: 02/2018

Datum ukončení realizace projektu: 30. 09. 2019

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu: 16 819 469,- Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (14 296 548,65 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (840 973,45 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1 681 946,90 Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).

Indikátory projektu

počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 2 zázemí

kapacita služeb a sociální práce – 9 klientů

počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 1 služba (sociální služba – chráněné bydlení)

 

Bližší informace o realizaci projektu (fotodokumentace) naleznete na webových stránkách www.apdm.cz

Průběh realizace:

V rámci projektu došlo na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla podepsána dne 1. 2. 2018 se společností VARO, s.r.o., Cheb. Dne 5. 2. 2018 došlo k protokolárnímu předání staveniště a následně byly zahájeny stavební práce. Došlo ke směrovému a výškovému vytýčení stavby, bylo zřízeno zařízení staveniště, vytyčeny inženýrské sítě. Vlivem nepříznivého počasí byly stavební práce částečně přerušeny. Po provedeném ohledání místa stavby Muzeem Cheb bylo zjištěno, že se na pozemku nachází archeologické nálezy a že bude potřeba provést základní archeologický výzkum. Na základě společných jednání mezi objednatelem, zhotovitelem a Muzeem Cheb došlo k dohodám o společném postupu prací, aby mohl být proveden Základní archeologický průzkum dané lokality. V průběhu 13. týdne byla terénní část archeologického výzkumu dokončena. Muzeum Cheb následně provede zpracování získané dokumentace. Provede sumarizaci, konzervaci a odborné vyhodnocení získaných nálezů. Následně zpracuje nálezovou zprávu, kterou předá objednateli.

Stavební práce prováděné zhotovitelem stavby s mírným omezením nadále pokračovaly. Byla provedena skrývka ornice, hloubení výkopů pro základové pasy a veškeré další práce nutné pro realizaci základové desky rodinného dvojdomku.

Stavba byla označena tabulkou „Stavba povolena“ a na místě stavby byl instalován billboard povinné publicity s informacemi o projektu, jeho cílech a s informacemi o financování projektu z prostředků Evropské unie