Informace o projektu

Projekt navazuje na návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017 (dále jen SPRSS), který byl vytvořen v projektu "V Karlovarském kraji plánujeme sociální služby". Zaměřuje se na vytvoření akčních plánů, které na SPRSS navazují/rozšiřují). Projekt tím reaguje na aktuální teze nařízení vlády k úpravě procesu financování sociálních služeb podle § 101 písm. a) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) od 1. 1. 2014.

V Projektu budou na základě aktuálních dat zpracovány dva akční plány pro roky 2015 a 2016, které průběžně vyhodnotí plnění strategických cílů SPRSS, stanoví rozsah sítě podpory sociálních služeb v KK, jejich náklady a zdroje financování a dále budou akční plány zahrnovat výhled financování pro příslušný rok. K návrhům akčních plánů bude realizováno 6 seminářů s poskytovateli sociálních služeb a obcemi. Dále budou realizovány metodické semináře.

V r. 2014 bude realizováno 11 seminářů, z toho 4 pro pracovníky KK, kteří budou přímo zapojeni do procesu dotačního řízení dle § 101a zákona, 1 seminář pro obecní úřady zaměřený na spolufinancování a 6 seminářů pro poskytovatele sociálních služeb (potenciální žadatele o dotaci, kdy KK vycházel z počtu 82 poskytovatelů sociálních služeb), které budou zaměřeny na metodickou podporu žadatelů o dotaci. Vzdělávání bude zaměřeno na komplexní proces dotačního řízení od výzvy, zpracování žádostí, až po stanovení vyrovnávací platby na jednotlivé sociální služby včetně metodické podpory. Dále bude v r. 2015 realizováno 10 seminářů, z toho 4 pro úředníky KK k procesu kontroly a hodnocení a 6 pro poskytovatele k vyúčtování dotací.

 

Hlavní cíle projektu

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření dvou Akčních plánů (pro roky 2015 a 2016) k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb v KK na období let 2014 – 2017, které budou sloužit jako podklad pro financování sociálních služeb v KK, zejména pro aplikaci a pilotní ověření nové metody financování sociálních služeb v souvislosti s § 101a zákona.

Dalším cílem projektu je metodická podpora při zavádění nového systému financování sociálních služeb, která bude zaměřena na pracovníky KK (komplexní proces v návaznosti na řízení sítě sociálních služeb), obcí (zajištění spolufinancování) a poskytovatele sociálních služeb (žadatelé o dotaci). Cílem je také správné nastavení systému vykazování, efektivity, hodnocení kvality služby při zajištění kontrol ze strany poskytovatele dotace.

 

Řízení projektu

 

Projekt řídí realizační tým složený ze zástupců odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. a zástupců firmy BDO Advisory, s. r. o. ( vítěz výběrového řízení vyhlášeného KK na realizátora aktivit projektu).

Realizace projektu:  15 měsíců 1. 4. 2014 – 30. 6. 2015

Celkové plánované náklady projektu: 3 724 487,- Kč

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ:

www.esfcr.cz

www.strukturalni-fondy.cz/oplzz

www.mpsv.cz

 

logo