Informace o projektu

Individuální projekt „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ je zaměřený na nastavení sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje orientovaných na specifickou cílovou skupinu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit a to formou sociální práce s rodinou, dětmi a mládeží s důrazem na osoby ve věku 15 – 26 let. Projekt řeší aktuální problémy sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji, kterých je podle nově zpracované „Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji“ celkem 31. Z této Analýzy vyplynulo, že téměř ve všech sociálně vyloučených lokalitách je nejvíce potřebná systematická práce s rodinou. Projekt bude realizován prostřednictvím dvou vybraných sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM). V souvislosti s gradujícími problémy dluhové problematiky bude dále projekt řešit základní vzdělání v oblasti dluhového poradenství pracovníků sociálních služeb.

 

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je prostřednictvím lokálně zaměřené terénní i ambulantní práce sociálních služeb s rodinou a mládeží řešit dlouhodobé problémy rodin v sociálně vyloučených romských lokalitách především v oblasti bydlení, zaměstnávání, péči o děti a přípravu na jejich budoucí povolání, hospodaření s prostředky, pomoci řešit finanční a dluhové problémy rodin a předcházet jim. Vybrané sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (SAS a NZDM) budou působit preventivně, reagovat na negativní jevy ve společnosti, zmírňovat je a odstraňovat. Služby by měly rovněž pomoci změnit myšlení a negativní návyky obyvatel SVL tak, aby byly co nejvíce odstraňovány bariéry v přístupu na trh práce, mohly být naplňovány potřeby této skupiny obyvatel a dosaženo jejich začleňování do společnosti.

Dalším cílem je vyškolení pracovníků poskytovatelů preventivních sociálních služeb a sociálních pracovníků zadavatelů (obcí II. a III. typu) v dluhové problematice, aby mohli poskytovat základní dluhové poradenství a dále v problematice zaměřené na péči o děti a mládež (kurátoři, výchova dětí a mládeže v romské rodině, OSPOD). Obsah sociální práce bude vycházet z regionálních karet sociálních služeb SAS a NZDM.

 

Řízení projektu

Projekt řídí Realizační tým, složený ze zástupců kraje – odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje a Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. Realizačních týmů se budou zúčastňovat i zástupci poskytovatelů služeb SAS a NZDM.

 

Délka trvání projektu: 1,5 roku (1. 1. 2014 – 30. 6. 2015)

Financování projektu: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ

www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz/oplzz
www.mpsv.cz

logo