Cílem projektu je vytvořit podmínky pro systematickou sociální práci orgánu sociálně-právní ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje, napomoci integraci osob ohrožených sociálním vyloučením.

Aktivity projektu:

  • nastavení systematické práce OSPOD a aktivity s tím související
  • profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce, vytváření metodických materiálů a vnitřních pravidel pro výkon sociálně-právní ochrany, nákup odborné literatury a supervize
  • nastavení systému odborné spolupráce mezi OSPOD, fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci
  • materiální a technické vybavení pracovníků OSPOD pro nové zaměstnance
  • vytvoření podmínek pro práci s klienty
  • doplnění nebo rozšíření webu města, obce, kraje o činnosti OSPOD.

 

Realizovaný projekt umožní krajskému úřadu materiálně a technicky vybavit prostory pro práci s klienty na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje tak, aby tyto prostory odpovídaly potřebám práce s ohroženými dětmi a rodinami. V rámci nastavení systému odborné spolupráce zorganizuje v průběhu let 2014 a 2015 krajský úřad kulaté stoly pro pracovníky OSPOD, zástupce osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatelů sociálních služeb, škol a školských zařízení, Policie ČR. soudů a dalších institucí, které jsou zapojeny do systému péče o ohrožené děti.​

Délka trvání projektu:

1.2. 2014 – 30.6.2015

Administrace a řízení projektu

Odborným garantem projektu je Ing. Stanislava Správková (tel.: 353 502 240 email: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz ) z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Řízení a administraci projektu zajišťuje Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

Financování projektu

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ:

Evropský sociální fond české republiky
Fondy Evropské unie 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

logo