Cheb – Kynšperk nad Ohří

Chocovice – Vrbová:
(405m) – v tomto úseku povede trasa zemědělskými plochami v těsné blízkosti řeky Ohře. Úsek začíná napojením na silnici III/21229 v Chocovicích. Na začátku úseku stavba prochází mezi stávající zástavbou obce Chocovice a na konci se napojuje na připravovanou VZK Chocovice – Vokov (1278m), která stejně jako v předchozím úseku povede zemědělskými plochami v těsné blízkosti řeky Ohře a končí v místě napojení na silnici III/21226 ve Vokově. Ve Vokově se po silničním mostě přejde na levý břeh řeky. Nová cyklostezka (Vokov – Vrbová, 3144m) začne napojením na silnici III/21226 za mostem ve Vokově a končí napojením na stávající MK Vrbová – Nebanice. Trasa stavby překračuje potok Sázek a 2x slepé rameno Ohře.

Chocovice – Vokov – fotogalerie
Vokov – Vrbová – fotogalerie

Vrbová – Nebanice:
(670m) – trasa v tomto úseku z části využívá stávající místní komunikaci Nebanice – Vrbová, částečně bude vystavěna nová cyklostezka. Úsek končí napojením na silnici III/21223 Odrava – Nebanice, napojení na následující úsek bude zajištěno cyklopásem o  délce 58m vedeným při silnici.

Vrbová – Nebanice – fotogalerie

Nebanice – Mostov:
Úsek začínající napojením na silnici III/21223 Odrava – Nebanice, bude kopírovat stávající terén podél břehu koryta náhonu (cyklostezka Nebanice, 171 m) dále pokračuje (VZK Nebanice, 774m) okolo ČOV a vede zemědělskými plochami už ke křižovatce s místní komunikací. Od této komunikace se trasa odklání zpět k řece (Nebanice – Mostov, 468m), prochází v blízkosti chatové osady Mostov a u lávky pro pěší a cyklisty v Mostově končí.

Mostov – Dobroše
Trasa pokračuje monumentální alejí do osady Hlinová (Mostov – Hrušková alej, 824m) a dále do obce Dobroše (Hlinová – Dobroše, 1400m), kde napojením na cyklostezku městem Kynšperk nad Ohří končí.

Mostov – Dobroše – fotogalerie

Kynšperk nad Ohří – Sokolov

Dne 6.11.2009 byl slavnostně otevřen dokončený úsek Kynšperk nad Ohří – Sokolov, realizovaný Městem Sokolov a financovaný Ministerstvem financí z programu na odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zhotovitelem projektu stavby je DSVA s.r.o.Cheb Ing.Petr Král a Ing.Martin Haueisen, a dodavatelem stavby Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice. Na tento úsek v obou směrech naváže stavba dalších úseků cyklostezky v rámci projektu Cyklostezka Ohře na jaře 2010.

Kynšperk – Dasnice – Městem Kynšperk je trasa vedena ulicí Na Hrázi, Petra Bezruče a Pobřežní. Katastrálním územím Dolní Pochlovice povede nová cyklostezka po levém břehu, mezi tratí řekou až do chatové osady a přes chatovou osadu po účelové komunikaci mezi tratí a řekou do Dasnic.

Dolní Pochlovice – fotogalerie
Dasnice – fotogalerie

Dasnice – Hlavno – mezi obcemi se trasa odklání od řeky i železniční tratě a využívá stávajících cest

Dasnice – Havno – fotogalerie

Hlavno – Citice – V obci Hlavno bude provedena oprava místní komunikace z obce k železničnímu přejezdu. Dále bude vybudována nová cyklostezka v blízkosti železniční trati, povede po levém břehu řeky až do Citic k silničnímu mostu. Zde se napojí na stávající komunikaci, po místní komunikace trasa přejde na pravý břeh a pokračuje k řadovým garážím.

Hlavno – Citice – fotogalerie

Citice – Sokolov areál kláštera – Nová cyklostezka bude vedena z Citic od garáží, po pravém břehu, v těsné blízkosti řeky Ohře po bývalé výsypce Antonín do Sokolova kde se napojí na stávající stezku od kláštera k lávce.

Sokolov – Loket nad Ohří

Průjezd městem Sokolov

Sokolov (Krejcarova lávka – ulice Jednoty) – začátek úseku je u tzv.Krejcarovy lávky přes řeku Ohři v Sokolově. Vede po pravém břehu řeky, mezi stromy a parovodním potrubím. Je navrženo napojení k finančnímu úřadu a Růžové náměstí(provozovaní stezky pro pěší a cyklisty od Komerční banky k Finančnímu úřadu). Toto propojení vyžaduje podjezd pod parovodem, rekonstrukci opěrné zdi, přeložku veřejného osvětlení a úpravu místní komunikace. Dále stezka podchází silniční most k lávce přes řeku Ohři, na kterou se z obou stran břehů stezka napojuje novými bezbariérovými rampami. Konec řešené stezky bude napojen na úsek DTS 2.stavba SO 03 Cyklostezka.

Sokolov (úsek řešený v rámci DTS)

Řešený úsek souvisí s budováním nově navrženého komunikačního uspořádání křižovatky ulic Nádražní, Jednoty a II/181 v rámci jiného projektu – DTS. V rámci stavby DTS je nutné usměrnit pohyb cyklistů přijíždějících od cyklostezky z K.P – Loket po stávající komunikaci II/181 přes řešenou křižovatku. Byla vybrána trasa, která bude přivádět cyklisty pod stávající mostní konstrukci přes Ohři (most ul. Jednoty).
Cílem řešeného úseku je vybudování nové cyklostezky od komunikace II/181 a její připojení na stávající účelovou komunikaci ke garážím, vedoucí podél řeky Ohře (směr na úsek Krejcarova lávka – silniční most ul.Jednoty (Soubor 01)).

Sokolov Nádražní ulice – Královské Poříčí
Silnice II/181 ze Sokolova do Královského Poříčí bude vyřazena ze silniční sítě KK a stane se místní komunikací IV. třídy tj. společnou stezkou pro pěší a cyklisty. V souběhu se silnicí vede trať ČD Cheb- K.Vary.
Stezka povede podél řeky od Nádražní ulice v Sokolově po začátek obce Královské Poříčí. V Sokolově se stavba napojuje na část cyklostezky Ohře, která je řešena v rámci stavby Dopravního terminálu Sokolov. V Královském Poříčí pak navazuje stezka na stávající trasu do Lokte.
Délka úpravy stávající silnice na stezkou pro pěší a cyklisty činí 1870m.
Úpravy jsou navrženy ve dvou režimech – v první části jsou cyklisté vedeni společně s motorovou dopravní obsluhou v jednopruhové obousměrnné místní komunikaci, ve druhé části je motorová doprava zcela vyloučena.

Průjezd městem Loket

Trasa cyklostezky přes město Loket začíná napojením na stávající cyklostezku z Královského Poříčí do Lokte. Je vedena pod mostní konstrukcí, napojena na stávající chodník, který bude rozšířen, a komunikaci v ulici Lužná. Dále ulicí Nádražní až k parku. V parku bude cyklostezka vybudována opravou a rozšířením stávajících chodníků. Od parku až k železničnímu přejezdu povede stezka nová. Od železničního přejezdu trasa pokračuje po stávající zpevněné stezce. Bude rozšířena a opraveno zábradlí. Dále pokračuje po břehu řeky. Za zahrádkami je cyklostezka vedena ulicí Zahradní. V tomto místě nebudou probíhat žádné úpravy. Úsek končí křížením s komunikací v ulici Rooseveltovou.

Karlovy Vary

Karlovy Vary Doubí – Dubský most

Cyklostezka nahradí současnou cyklotrasu. Ta využívá silnici I/20, která je ve výrazném stoupání a značně zatížená automobilovou dopravou. Nově vystavěná cyklostezka bude dlouhá 1700 m, po celé délce bude nový živičný povrch. Začátek nové cyklostezky je v místě napojení na stávající stezku, tj. v místě tzv. u studánky. Bud vedena podél hranice lesa, v těsné blízkosti řeky. Bude pokračovat po částečně zpevněné cestě mezi zahrádkami a nohejbalovými kurty. A dále až k napojení na silnici I/20 u Doubského mostu po stávající místní komunikaci.

Karlovy Vary Doubský most – Dvorský most

Úsek o celkové délce 1924m začíná u chodníku podél silnice I/20, vedoucí přes most z Tašovic do Doubí. Nová cyklostezka bude klesat z mostu po stávající cestě, podejde most a vystoupá na horní hranu levého břehu řeky. Vede podél břehové zeleně, po okraji luk, až k rozcestí s cestou okolo zahrádek ke Krajské knihovně a Krajskému úřadu. Dále trasa pokračuje v prostoru mezi zahrádkami a řekou, těsně pod výrobním areálem a po stávající cestě podél dostihového závodiště k vyústění na ulici Kpt.Jaroše. Napojením na cyklostezku vybudovanou v rámci stavby nákupního centra Interspar od Dvorského mostu k břehu potoka končí.

Karlovy Vary Interspar – Kaufland

Začátek trasy, která bude dlouhá 610m, je na slepém konci stávající cyklostezky u břehu Chodovského potoka. Přes potok povede nová lávka.Trasa bude pokračovat po břehu Ohře, zanedbaným územím pod čerpací stanicí a dále v prostoru mezi řekou a zahradami, pod budovou Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj a od regulační stanice plynu stoupá ke kruhové křižovatce, kde se napojí na právě dokončený úsek realizovaný v rámci stavby průtahu městem.

Chebský most – Dalovice

Dalovice – Šemnice

Dalovice – Šemnice

Drahovická lávka – Dalovice

– stávající úsek stezky od lávky do Dalovic, který pokračuje jako chodník podél komunikace (ulice Bohatická) má délku 172m. Stavbou by mělo dojít k rozšíření stezky a osazení nového zábradlí. U navazujícího chodníku je navrženo jeho rozšíření, přeložka lamp veřejného osvětlení a doplnění zábradlí.

Dalovice – lávka přes Vitický potok – tábořiště

– délka této části je 950m. Jedná se o vybudování nové stezky, trasa je vedena zanedbaným územím mezi levým břehem řeky a zahrádkami, dále pod zalesněným svahem a končí napojením na stávající cestu k louce, která slouží v létě jako vodácké tábořiště.

Tábořiště – chatová osada Všeborovice

– trasa v tomto úseku je vedena po stávající cestě k chatové osadě Všeborovice. Dojde k opravě lávky, úpravě povrchu a osazení dopravního značení. Délka úseku je 630m.

Chatová osada Všeborovice – Hubertus

– trasa je dále vedena po stávající lesní cestě k tábořišti Hubertus. Dojde ke zpevnění a úpravě povrchu. Délka je 1080m

Hubertus – u jezevčího hradu

– V tomto úseku dojde ke zpevnění a  úpravě povrchu stávající cesty. Povrch bude hlinitopísčitý s únosností pro pojezd těžké lesní techniky, délka je 2215m

U jezevčího hradu –Šemnice

– trasa navazuje na předchozí úsek a je vedena dále po stávajících cestách až k chatám. Bude provedena úprava s lehčí konstrukcí vozovky. Délka úseku je 1545m