www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

Dopravní terminál Sokolov

Stavba DT Sokolov se skládá z vlastního autobusového nádraží, parkoviště pro 98 osobních vozidel, úpravy příjezdové a odjezdové komunikace a ozelenění.

Město Sokolov zajistilo zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a dále zajistilo vydání všech potřebných stavebních povolení a rozhodnutí. Práva a povinnosti z nich vyplývající byly převedeny smlouvou na Karlovarský kraj.

Dne 22.1.2009 podal Karlovarský kraj prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managememntu Karlovarského kraje žádost o poskytnutí dotace z ROP NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 3.2.

Zadávací řízení na technický dozor stavebníka vyhrála firma STAVINGINVEST s r.o..

V září 2009 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi Karlovarským krajem a Regionální radou regionu Soudržnosti Severozápad.

Celkové předkládané náklady projektu činí 110 mil. Kč. Financování prjektu bude probíhat z těchto zdrojů:

Dotace EU: 85%

Dotace z rozpočtu regionální rady: 7,5%

Město Sokolov + Karlovarský kraj: 7,5%

V listopadu roku 2009 bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby DT Sokolov.

Na začátku března 2010 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem na zhotovitele stavby DT Sokolov sdružením BSSISSO Dopravní terminál Sokolov, zastoupené BSS Baňská stavební společnost s r.o.

Dne 11.3.2010 bylo zhotoviteli předáno staveniště a následně zahájena realizace dopravního terminálu.

Původní termín ukončení fyzické realizace stavby byl stanoven na 30.4.2011

V roce 2010, kdy úspěšně probíhaly stavební práce na DT Sokolov, byl s ČD, a.s. dohodnut odkup části výpravní budovy pro potřeby DT Sokolov, respektive pro vybudování Zázemí provozovatele DT. Původně plánovaná budova ostrahy byla pro zázemí provozovatele DT Sokolov kapacitně nevyhovující.

Odkup části výpravní budovy tzv. “věže” byl uskutečněn v září 2010. Tento krok ovšem vyvolal nutnost připravit projektovou dokumentaci Zázemí provozovatele DT Sokolov, zažádat o stavební povolení na tuto akci a provést výběrové řízení na zhotovitele stavby: Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele stavby.

Tyto kroky v rámci realizace stavby vyvolaly nutnost prodloužení termínu ukončení fyzické realizace stavby do srpna 2011.

Dne 4.8.2011 byla stavba DT Sokolov dokončena a předána investorovi stavby, Karlovarskému kraji, a dne 21.8.2011 byl DT Sokolov uveden do zkušebního provozu, který probíhal do konce srpna 2011.

Dne 31.8.2011 byla ukončena fyzická realizace projektu a dne 29.9. byla podána Závěrečná monitorovací zpráva společně se žádostí o platbu. V říjnu a listopadu proběhly kontroly projektu – administrativní a fyzická. Dne 13.12.2011 byl projekt finančně ukončen. Celkové skutečné náklady projektu činily necelých 100 mil. a příjemci dotace – Karlovarskému kraji – bylo poskytovalem dotace vyplaceno 92,5% celkových způsobilých nákladů projektu, což činilo necelých 92 mil. kč. Od roku 2012 probíhá tzv. doba udržitelnosti projektu, která potrvá 5 let. Provozovatelem DT Sokolov je společnost AKV, a.s. na základě smlouvy o nájmu.

DT Sokolov fotogalerie