www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Střední průmyslová škola a Odborné učiliště vytvořily společný právní subjekt. Sloučením se ostrovská průmyslová škola stala největší technickou školou okresu Karlovy Vary s rozmanitým výběrem vzdělávacích oborů, zakončených maturitní zkouškou, popřípadě závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu.

Pro zvýšení kvality výuky tento subjekt hledal vhodné prostory a za tímto účelem je plánována výstavba Centra technického vzdělávání Ostrov. Centrum bude sloužit jako objekt pro školství a vzdělávání technického charakteru včetně specializovaných učeben pro praktickou výuku a zařízení pro tělovýchovu a sport. Jako doplňkové funkce jsou řešeny stravovací provozy. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce budovy bývalé 4. základní školy současně s přístavbou, resp. novostavbou, která rozšíří stávající objekt.

Předmětem projektu je modernizace a fyzická obnova Střední průmyslové školy Ostrov a modernizace jejího vybavení. CTVO poskytne zlepšenou kvalitu lidských zdrojů v oblasti technického vzdělání.

Výstupy projektu budou rekonstruované vzdělávací plochy a nová pracoviště odborného výcviku, které umožní vznik nových učebních oborů a rozvoj nových vzdělávacích programů.

Centrum bude vybaveno pro 750 studentů a 90 pracovníků školy (z toho 70 pedagogů a 20 technicko-hospodářských pracovníků). Centrum technického vzdělávání bude disponovat téměř 60 učebnami včetně odborných (např. PC, CNC, přírodní vědy, elektrolaboratoře) a praktických (dílny, truhlárna, elektro ad.).

Projekt je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013, prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů (dále jen „ROP“).

Financování akce tedy bude probíhat z těchto zdrojů:

Dotace Evropské unie 85,0 %
Dotace z rozpočtu Regionální rady 7,5 %
SPŠ Ostrov (Karlovarský kraj) 7,5 %

V červnu roku 2008 byla podána žádost o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Tato žádost byla úspěšná a v listopadu 2008 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a Střední průmyslovou školou Ostrov.

Nositelem projektu a příjemcem dotace z ROP je SPŠ Ostrov, která zajišťuje kompletní projektovou přípravu. V roce 2007 byla zpracována Architektonická studie a dokumentace k územnímu rozhodnutí, které bylo ve stejném roce vydáno. V letech 2007 – 2009 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Všechna potřebná stavební povolení byla vydána v říjnu 2008 a jsou pravomocná. V realizační fázi bude projekt řídit Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace kraje zřízená za účelem přípravy a realizace projektů Karlovarského kraje.

Partneři projektu:

Karlovarský kraj

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

Město Ostrov

WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Projekt je rozdělen do dvou etap, přičemž:

I. Etapa (2007-2010) zahrnuje:

 • Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (vč. územního řízení)
 • Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a pro provedení stavby
 • Uzavření partnerských smluv
 • Zpracování a předložení žádosti o dotaci do 2. výzvy ROP NUTS II Severozápad
 • Všechna zadávací řízení pro realizační fázi
 • Stavební práce zhruba v následujícím rozsahu:příprava území včetně demolice objektů,přeložky a nová vedení inženýrských sítí,

  zemní práce v rámci hrubých terénních úprav a komunikace,

  zajištění stavební jámy,

  základové konstrukce pro přístavbu,

  nosná konstrukce tvořená skeletem z monolitického železobetonu,

  vnitřní zděné konstrukce,

  ploché zastřešení objektu železobetonovou deskou a ocelovou konstrukcí,

  fasádní plášť.

  U přestavby objektu budou provedeny:

  vnitřní bourací práce,

  stavební úpravy vnitřních dispozic.

  V rámci technického zařízení stavby budou provedeny hrubé rozvody instalací.

 • Technický dozor stavebníka
 • Autorský dozor projektanta nad souladem stavby s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení
 • Autorský dohled autora návrhu při provádění stavby

II. Etapa (2010-2011) zahrnuje:

 • Stavební práce zhruba v následujícím rozsahu:vnitřní úpravy přístavby a přestavby,instalace technologických zařízení,

  kompletace technického zařízení budov a zařizovacích předmětů,

  instalace vnitřních výplní otvorů,

  instalace vnitřního zařízení objektu (vybavení dílen, nábytek),

  dopravní stavby (komunikace, chodníky, schodiště a opěrné zídky),

  rozvody a instalace veřejného osvětlení a oplocení,

  úklid stavby,

  revize, tlakové a topné zkoušky,

  předání díla, kolaudace a zahájení zkušebního provozu vybraných provozů.

Termíny:

Datum zahájení projektu: 12.03.2007
Datum ukončení projektu: 31.05.2011

Cíle projektu

Realizace projektu přinese významné zlepšení původního stavu, konkrétně:

 • modernizaci a fyzickou obnovu střední školy a modernizaci jejího vybavení
 • provozování jednotlivých funkčních prostor pro poskytování služeb rozvoje lidských zdrojů v oblasti rozvoje technického vzdělávání

Více na: www.spsostrov.cz