Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012

Informace o OP LZZ:

Co je to Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)?

Jedná se o program, v jehož rámci je možné v letech 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.

Na co se zaměřuje?

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Jaké má cíle?

Globálním cílem OP LZZ je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.

Specifickými cíli operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou:

1.Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů.
2.Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti.
3.Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených.
4.Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.
5.Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Operační program vymezuje šest základních věcných prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Struktura věcných prioritních os OP Lidské zdroje a zaměstnanost je následující:

Prioritní osa 1 – Adaptabilita
Prioritní osa 2 – Aktivní politiky trhu práce
Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby
Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 6 – Technická pomoc

Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti je zaměřena především na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným, a to formou jednak přímé podpory těchto osob a jednak formou zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb pro tyto osoby včetně posilování místních partnerství. Podporována budou také opatření vedoucí ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob a opatření směřující k lepší slučitelnosti rodinného a profesního života. V rámci tohoto cíle budou podporovány také aktivity zaměřené na prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována příslušníkům romských komunit a migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí.

Kolik se rozděluje finančních prostředků?

Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. € (cca 52,03 mld. Kč), což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.

O projektu:

Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012

Na co se projekt zaměřuje?

Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Karlovarského kraje. V rámci projektu bude financováno i možné rozšíření těchto sociálních služeb.
Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám osob se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.
Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím řady dodavatelů sociálních služeb, kteří budou vybráni na základě zadávacího řízení.

Co je cílem projektu a jaké jsou cílové skupiny?

Projekt si klade za cíl zajistit především tyto sociální služby:

 • podpora samostatného bydlení
 • azylové domy (jednotlivci, matky s dětmi)
 • domy na půl cesty
 • intervenční centra
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně terapeutické dílny
 • terénní programy
 • sociální rehabilitace

Cílové skupiny – lidé, kteří jsou sociálně vyloučeni nebo kterým sociální vyloučení hrozí:

 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
 • osoby bez přístřeší
 • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • osoby se zdravotním postižením
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby komerčně zneužívané
 • mládež a mladí dospělí
 • osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin
 • rodiče s dětmi

Dalším cílem projektu je podpořit poskytovatele sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají z dokumentů:

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013
Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017

Kdo zajišťuje řízení a administraci projektu?

Odborným garantem projektu je Ing. Stanislava Správková (tel.: 353 502 240 email: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz ) z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Řízení a administraci projektu zajišťuje Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

Jak je zajištěné financování projektu?

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt zajistí financování potřebných sociálních služeb po dobu tří let, jejich rozšíření a rozvoj v návaznosti na strategické dokumenty Karlovarského kraje.

Odkazy

www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz/oplzz
www.mpsv.cz