Informace o projektu

Projekt je zaměřen na aktivity v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni Karlovarského kraje a zejména obcí s rozšířenou působností na jeho území. Obcím bude
v průběhu projektu poskytnuta metodická podpora při zjišťování potřeb, definování priorit
a cílů rozvoje jednotlivých druhů sociálních služeb, nastavení místní sítě sociálních služeb a pro zajištění udržitelné struktury procesu plánování v obcích. Kromě toho budou pro pracovníky obcí a kraje realizovány vzdělávací programy, semináře a kulaté stoly. Další významnou aktivitou projektu je definování základní krajské sítě sociálních služeb a vytvoření návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017. V této souvislosti bude realizován sociologický výzkum, budou vytvořeny strategické záměry rozvoje služeb sociální prevence a nastavena kritéria optimalizace sítě služeb odborného sociálního poradenství na území kraje. Další aktivita projektu je zaměřena na vydefinování krajských kritérií pro rozhodování o finanční podpoře sociálních služeb a vytvoření regionálních karet sociálních služeb. V návaznosti na již započaté aktivity kraje z předchozích individuálních projektů bude nastaven systém řízení
a vyhodnocování sítě sociálních služeb prostřednictvím metody The Balanced Scorecard (BSC). Metoda BSC bude rozšířena o služby sociální prevence, bude tak vytvořena celková koncepce systému BSC na celou síť sociálních služeb v Karlovarském kraji.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je tvorba základní krajské sítě sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami, s důrazem na dostupnost a provázanost sociálních služeb a vytvoření návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v KK na období 2014 – 2017. Dalším cílem je podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb v obcích na území KK formou metodické podpory a vzdělávání a zajištění efektivní spolupráce s obcemi při tvorbě krajské sítě sociálních služeb a při financování této sítě. Důležitým cílem projektu je rovněž nastavení systému vyhodnocování a řízení sítě sociálních služeb prostřednictvím metody The Balanced Scorecard a nastavení systému financování sociálních služeb ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb na území kraje.

Informační a publikační aktivity

S cílem seznámit veřejnost a zainteresované subjekty s projektem, byla pod záštitou Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a oblast neziskových organizací, uspořádána dne 24. 04. 2012 v zasedacím sále Karlovarského kraje úvodní konference k projektu. Na konferenci byly představeny odborem sociálních věcí a vybranými dodavateli služeb jednotlivé aktivity a cíle projektu.

Řízení projektu

Projekt řídí Realizační tým, složený ze zástupců kraje, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, Agentury projektového a dotačního managementu, p. o. a zástupců firem GI projekt o.p.s Protivín a QQT s.r.o. Praha 6 (vítězové výběrového vyhlášeného Karlovarským krajem na realizátora aktivit projektu). Vítězové (dodavatelé sociálních služeb) zajištují plnění vybraných aktivit projektu od 01.04.2012.

Délka trvání projektu: 2 roky (1. 3. 2012 – 28. 2. 2014)
Financování projektu: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ
www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz/oplzz
www.mpsv.cz