IP Karlovarského kraje – Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

O projektu

Projekt navazuje na Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“, který byl ukončen ke dni 31. 12. 2011. Záměrem Karlovarského kraje je (dále jen KK) je zajistit kontinuální návaznost projektových aktivit, které jsou především zaměřeny na postupný proces tvorby vzájemně a efektivně spolupracující sítě sociálních a jiných (zejména zdravotnických) služeb péče o osoby s duševním onemocním (dále je ODO) v okresech Karlovy Vary (dále je KV), Sokolov (dále jen SO) a Cheb (dále jen CH), to znamená na krajské úrovni. Za tímto účelem KK na základě zmapování stavu služeb připraví k začleněné do sítě dvě chybějící služby péče o ODO v okresech SO a CH, kde dosud žádná služba pro ODO neexistuje. Inovativnost projektu spočívá dále ve vytvoření multidisciplinárních týmů s cílem zajistit ODO komplexní péči. K vytvoření sítě napomůže i vznik krajského koordinačního týmu a tím nastavit spolupráci zástupců jednotlivých složek systému péče o ODO. Po celou dobu realizace projektu se KK zaměří na destigmatizaci, jejímž výsledkem bude zvýšit povědomí a znalosti o původu duševních chorob, možnostech jejich léčby a vyvíjet činnosti ke snížení stigmatu a diskriminaci ODO na území KK. Vzdělávací aktivity jsou v projektu nastaveny tak, aby odpovídaly vzdělávacím potřebám zjištěným v rámci projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“.

Hlavní cíl projektu

• vytvořit vzájemně a efektivně spolupracující síť sociálních a jiných služeb (zejména zdravotnických) pro ODO v okresech Karlovy Vary, Cheb, Sokolov a tím na celém území Karlovarského kraje

Dílčí cíle projektu

• na základě mapování připravit zahájení činnosti dvou nových sociálních služeb péče o ODO v okrese Sokolov a Cheb
• zvýšit osvětu, snížit stigma a diskriminaci ODO na území KK pomocí destigmatizačních aktivit
• vzdělat v problematice duševních poruch pracovníky v nově vytvořených a stávajících sociálních službách, veřejné opatrovníky ODO, vedoucí a úředníky sociálních odborů obecních úřadů obcí tzv. II. a III. typu z okresu Sokolov, Cheb a KV formou kurzů, seminářů, stáží v České republice a zahraničí

Řízení projektu

Projekt řídí realizační tým složený ze zástupců odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje (odborný garant projektu) dále ze zástupců Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.(administrátor projektu) a zástupců Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (hlavní dodavatel aktivit projektu).
Realizace projektu: 01. 05. 2012 – 30. 04. 2014
Celkové plánované náklady projektu: 13.402.152 Kč
Celý projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ve výši 85%) a státního rozpočtu ČR (ve výši 15%).
Odkazy: www.esfcr.cz www.strukturalni-fondy.cz www.mpsv.cz
www.rpkk.cz www.stopstigma.cz/index.php?obsah=odbornici