IP Karlovarského kraje – Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

O projektu

Individuální projekt navazuje na oblast podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP LZZ a je v souladu se strategickými dokumenty ČR. V rámci této oblasti podpory je cílem mj. podpora sociálních služeb a dalších nástrojů sociálního začleňování cílových skupin na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Potřeba realizace projektu vyplývá zejména z  Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013, , Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 , Zásad rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017 a vychází ze schválených rozvojových plánů zařízení sociálních služeb, jejichž předmětem činnosti je péče o osoby se zdravotním postižením, kdy je jednou z hlavních priorit podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a jejich integrace do společnosti.

Hlavní cíl projektu:

  • rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče o tyto osoby zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče)
  • posílení rozvoje potřebných sociálních služeb a usnadnění návratu na trh práce a plnohodnotného začlenění do společnosti některým osobám s duševním onemocněním

Dílčí cíle projektu:

  • zmapování stavu péče a potřeb z hlediska péče o osoby s duševním onemocněním a jejich rodiny na území KK
  • vytvoření koncepce plánování a zavádění sociálních služeb v návaznosti na zdravotní péči, vytvoření modelů potřebných sociálních služeb (rozsah a obsah poskytovaných služeb ve vztahu k cílové skupině, personální zajištění, financování) na území okresu Karlovy Vary
  • snižování stigmatu duševních poruch, ovlivňování postojů veřejnosti k této skupině mediální prací a vzdělávacími programy pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance obecních úřadů a krajského úřadu

Řízení projektu

Projekt bude řídit realizační tým složený ze zástupců odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ( odborný garant projektu) dále ze zástupců Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.(administrátor projektu) a zástupců Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví ( hlavní dodavatel projektu).

Realizace projektu: 01.01.2010 – 31.12.2011
Celkové plánované náklady projektu: 23.052.075 Kč
Celý projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ( ve výši 85%) a státního rozpočtu ČR( ve výši 15%).

Odkazy:
www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz/oplzz
www.mpsv.cz