Realizace projektu

 

Dotační program 2017 „LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“

 

I v letošním roce lze od 3.4. do 13.4. 2017 podat žádost o dotaci na likvidaci invazních rostlin. Tentokrát kromě bolševníku velkolepého a křídlatek také na likvidaci netýkavky žláznaté. Žádosti mohou podávat vlastníci a s jejich souhlasem nově i nájemci pozemků. Pravidla dotace vč. žádosti a jejích příloh naleznete zde:

 

 

Formulář žádosti včetně příloh uveřejněných na stránkách Karlovarského kraje ke stažení zde

Elektronická verze žádosti o poskytnutí dotace ke stažení zde.

Elektronická verze čestného prohlášení ke stažení zde.

Elektronická verze  formuláře rozpočtu ke stažení zde.

Mapy výskytu Invazních rostlin v Karlovarském kraji k nahlédnutí zde.

Návod nastavení filtru a exportu dat k dotaci – ke stažení zde.

Metodiky likvidace Invazních rostlin – příručka ke stažení zde.

Metodiky likvidace – instruktážní video ke shlédnutí: 1. část zde a 2. část zde.

Invazní rostliny a státní zpráva – příručka ke stažení zde.

Další dokumenty ke stažení zde.

 

Web projektu Omezení Invazních rostlin v Karlovarském kraji zde.

 

Odbornou pomoc při zpracování žádosti poskytuje Odbor životního prostředí a zemědělství KV kraje a Agentura projektového a dotačního managementu KV kraje p.o. – kontaktní osoby jsou uvedeny níže:

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Ing. Vít Venhoda, oddělení EVVO a projektů, odbor životního prostředí a zemědělství

tel.: 354 222 416, 736 650 125

e-mail: vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz

 

 

APDM KK p.o., Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Jana Chochelová, DiS., 353 993 218, 736 504 237, chochelova@apdm.cz

RNDr. Lenka Pocová, 353 993 217, 736 650 754, pocova@apdm.cz

Ing. Pavel Růžička, 353 993 215, 736 650 756, ruzicka@apdm.cz

Bc. Aleš Bedlík, 353 993 233, 739 322 393, bedlik@apdm.cz

 

 

O projektu

Omezování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji
Karlovarský kraj je, pokud jde o invazní rostliny, v rámci České republiky nejvíce zasaženým regionem. Jedná se zejména o bolševník velkolepý, všechny tři druhy křídlatek a netýkavku žláznatou. Uvedené rostliny se v krajině rychle šíří a kromě toho, že vytlačují původní druhy rostlin a snižují biodiverzitu, představují například v případě bolševníku i nemalé zdravotní riziko pro obyvatele a návštěvníky kraje. Křídlatky a netýkavka zamořují nejvíce břehy vodních toků, způsobují neprůchodnost krajiny, erodují půdu a zhoršují následky povodní. Kraj proto připravuje ve spolupráci s dalšími subjekty projekt likvidace vybraných druhů invazních rostlin a chce žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, osa 6.2. Ochrana biodiverzity. Projekt vychází ze zkušeností pilotního projektu Omezení výskytu invazních rostlin v povodí Kosího potoka, který probíhá v letech 2010 až 2013.

Cíl projektu:

Cílem projektu je radikální omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté v regionu. V současné době je zamořeno odhadem 3 až 5 % území.
Řešená plocha: 2800 km2 (odkaz – mapka v sekci Ke stažení)
Celkové náklady: cca 170 mil. Kč

Harmonogram projektu:

1. Přípravná fáze: říjen 2011 – září 2012
2. Podání žádosti o dotaci: říjen – listopad 2012
3. Vlastní realizace prací: jaro 2013 – listopad 2015 (3 vegetační sezony)

1. Přípravná fáze zahrnuje kromě jiného podrobné mapování výskytu všech tří druhů rostlin, zjištění vlastnických vztahů k zasaženým pozemkům a získání souhlasů s realizací projektu. K řízení a kontrole projektu bude vytvořen geografický informační systém, který umožní mj. zjistit veškerá omezení daná ochranou vod, ochranou přírody, zařazením v režimu ekologického zemědělství a dalšími omezeními a zohlednit je při výběru vhodných metodik likvidace. Výsledky mapování, zvolené metodiky a další podrobnosti o průběhu prací budou online přístupné na webových stránkách projektu. Na financování přípravné fáze přislíbily svojí účast také některé obce, města a firmy v Karlovarském kraji (odkaz – viz tabulka v sekci Aktuální info)

2. K úspěšnému podání žádosti nestačí pouze podrobně zpracovaná projektová dokumentace s metodikami likvidace, ale bude třeba také získat souhlasy všech vlastníků a uživatelů zasažených pozemků a vyjádření všech dotčených orgánů.

3. V případě úspěšného podání žádosti o dotaci budou po obdržení akceptačního listu zahájena výběrová řízení na dodavatele prací, s likvidací by mělo být započato po získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o dotaci na jaře 2013 a práce budou pokračovat i v letech 2014 a 2015. Tato fáze zahrnuje vlastní likvidaci, monitoring a kontrolu, osvětovou a publikační činnost. Během projektu se uskuteční několik workshopů o zkušenostech s likvidací invazních rostlin. Již nyní se pravidelně schází odborná konzultační skupina a diskutuje se zde celá řada otázek týkajících se projektu (termíny viz Aktuální info)

Po ukončení projektu bude další osud lokalit opět záležet na vlastnících pozemků, kteří mají ze zákona povinnost zabránit dalšímu šíření těchto rostlin, kontrolu budou v rámci udržitelnosti projektu provádět kromě zástupců žadatele také k tomu kompetentní úřady a prostřednictvím webových stránek i veřejnost.

Původní web projektu zde.

 

Aktuální domkumenty ke stažení:

 

Závazné pokyny pro realizaci projektu 2015

Kontakty na dodavatele a TDI 2015

Leták pro rok 2015:Letak_2015_a Leták_2015

Závazné pokyny pro realizaci projektu 2015 fin

zápis z jednání 25.3.

Prezentace – jednání 25032015 final

zápis z jednání odborné skupiny 18.3. 2015

 

 

Výměry ploch invaz. rostlin po částech.pdf
Tech. dozor firmy – ceny.pdf
Monitoring firmy – ceny.pdf
Realizace firmy – ceny.pdf

Web projektu
(pro prohlížení map je nutné nainstalovat si program Microsoft Silverlight )

Návody k ovládání informačního systému Heracleum: