Popis

Jedním z poznatků, který se ukázal při pořizování územně plánovací dokumentace Karlovarského kraje, byla nutnost aktualizace koncepčního rozvoje území letiště Karlovy Vary, jako plochy nadmístního významu pro další rozvoj turistického ruchu a podnikatelských aktivit na území Karlovarského kraje.

Důvody pro pořízení „Územní studie“ :

  • rozšíření kapacity odbavovaného počtu cestujících ve výhledu do roku 2025 – 2050,
  • odbavování velkokapacitních letadel a možnost změny druhu letiště,
  • potřeba kapacitního dopravního napojení z rychlostní komunikace E48/R6,
  • využití okolí letiště pro umístění investic nadmístního významu,
  • vyřešení střetů s plochami bydlení a rekreace v okolí letiště,
  • vyřešení problematiky ochranných pásem letiště.

Zadání včetně uvedení hlavního cíle a účelu zpracování územní studie jsou uvedeny v dokumentech ke stažení.

Aktuální stav

V souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje dne 27. srpna 2007 byla dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s vnitřními předpisy KÚKK, rozeslána výzva zadavatele veřejné soutěže k podání nabídky na zpracování dokumentace „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (Výhled do roku 2025-2050)“. Z došlých nabídek byla dne 13. září 2007 vybrána nabídka od společnosti AGA – Letiště, s.r.o., Jenečská 885, 253 01 Hostivice.

Vlastní studie bude zpracována ve 3 etapách.

Analytická část

zahrnuje upřesnění hranic řešeného území, shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu území, přírodních a technických limitech využití území, záměrech na jeho využití a požadavků obcí

Návrhová etapa zahrnuje:

  • zpracování dokumentace „Územní studie“
  • zajištění vyjádření Úřadu pro civilní letectví
  • projednání návrhu studie s obcemi a dotčenými subjekty, vč. odborného výkladu s digitální prezentací

Čistopis:

zahrnuje především vyhodnocení připomínek vzešlých z projednávání, úpravu textové i grafické části dokumentace zapracováním akceptovaných připomínek a zpracování rešerše textu a schéma základního výkresu.

Termíny pro dokončení jednotlivých etap:

Analytická část do 18. listopadu 2007
Návrhová etapa do 18. ledna 2008
Čistopis do 31. března 2008

Projektové práce budou zahájeny nejpozději do 18. října 2007, po podepsání smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností AGA – Letiště, s.r.o.

Veřejné projednání návrhu „Územní studie“ je plánováno na konec měsíce ledna 2008. Přesný termín a čas bude oznámen v prosinci 2007.