Popis

Cílem strategie je vytvoření strategického rámce pro implementaci efektivních intervencí veřejného sektoru v Karlovarském kraji zaměřených na posilování konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Následná implementace opatření strategie by měla zajistit trvalý růst produktivity regionální ekonomiky, založený především na zvyšujícím se počtu a významu místních firem, které investují do inovací a VaV, tvoří nová kvalitní pracovní místa, vykazují rostoucí přidanou hodnotu a se svými specializovanými a sofistikovanými výstupy se úspěšně prosazují na globálních trzích. Rozvojové aktivity budou realizovány v rámci tří hlavních pilířů:

A. Regionální inovační systém

Inovace, výzkum a vývoj:
Pilíř zvýší intenzitu a výsledky výzkumu a vývoje ve firmách, inovační výkonnost podniků, zavede a rozšíří kulturu inovačního podnikání v kraji.

B. Konkurenceschopné lidské zdroje

Dostupnost, kvalita a kapacita:
Pilíř zvýší dostupnost kvalifikovaných odborníků pro potřeby rozvoje podnikání v klíčových sektorech / hodnotových řetězcích ekonomiky Karlovarského kraje.

C. Kvalitní podnikatelské prostředí

Regionální konkurenční výhoda:
Pilíř zajistí strategickou podporu podnikání zaměřenou na vznik nových a růst stávajících firem, zvyšování přínosu z PZI, rozvoj spolupráce mezi firmami podél klíčových hodnotových řetězců.

Aktuální stav

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (ke stažení zde) byla po jejím dokončení schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 296/12/08 dne 18. prosince 2008.

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje schválená Zastupitelstvem Karlovarského kraje – ke stažení zde.

Stručný průběh prací na přípravě strategie:

 • Průzkum prostředí pro konkurenceschopnost a inovace v podnicích (leden – únor 2007)
 • Vypracování základních ekonomických východisek pro zpracování strategie (únor – březen 2007)
 • Konference o hospodářské konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (březen 2007)
 • Zpracování návrhu zaměření strategie (tj. struktury, cílů a věcného obsahu oblastí intervence/oblastí zájmů) (duben – květen 2007)
 • Jednání tří pracovních skupin zaměřených v souladu s navrhovanou strukturou strategie (zaměřením jednotlivých pilířů strategie) (květen – červen 2007)
 • Zpracování návrhu hlavního dokumentu Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (srpen 2007)
 • Tvorba metodiky a struktury implementační části Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (do dubna 2008)
 • Jednání tří pracovních skupin zaměřených v souladu s navrhovanou strukturou strategie (zaměřením jednotlivých pilířů strategie) (červen – září 2008)
 • Workshop na téma „Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ (říjen 2008)
 • Dopracování hlavního dokumentu a implementační části Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (říjen – listopad 2008)
 • Schválení Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje radou kraje a zastupitelstvem kraje (prosinec 2008)

Zadavatelem strategie je Karlovarský kraj
Zpracovatelem strategie je společnost Berman Group – služby ekonomického rozvoje, s.r.o.
Gestorem strategie je APDM KK, p.o.