www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

Podstatou předloženého projektu je modernizace a revitalizace studijního prostředí Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov (ISŠTE). Stavbou nové sedmipatrové budovy školy (včetně jejího vybavení nábytkem a učebními pomůckami) a revitalizací stávajících objektů se vytvoří podmínky pro moderní výuku žáků a veřejnosti na odpovídající evropské úrovni. Revitalizace zahrnuje úpravy stávajících sousedních objektů nové budovy školy, zejména dílen, budovy 1, 2 a šaten tělocvičny ZŠ. Stavbou nové budovy se zjednoduší pohyb studentů i personálu po dnes již zastaralém komplexu. Se stavbou nového areálu samozřejmě souvisí jistá modifikace okolního prostředí k nově vzniklým potřebám budovy a jejích uživatelů. Projekt mj. navazuje na urbanistické řešení okolí stavby prostřednictvím projektů připravovaných Městem Sokolov.

Nová, sedmipatrová budova je vložena přímo do středu areálu IŠSTE, mezi budovy 1 a 2 a pavilonem dílen, nahrazením budovy 3 a vstupního objektu. Vstupní hala je propojená otvory ve stropech přes čtyři podlaží a koncentruje veškerá administrativní pracoviště zajišťující provoz a řízení celé školy. V dalších patrech se nachází dvojpodlažní knihovna, klidová část školy a prostory pro celoživotní vzdělávání. V budově se také nachází tělocvična, která může v případě potřeby sloužit také jako aula, v posledních třech patrech pak učebny a kabinety pedagogů. Výstavba nové budovy, demolice budovy č. 3 a spojovacích chodeb vyvolává dispoziční změny a stavební úpravy zejména v objektech tělocvična ZŠ, budova 1, budova 2 a dílny. Součástí projektu u budovy 1 a budovy 2 je jejich celkové zateplení (výměna oken, zateplení střechy a fasády) a statické zajištění meziokenních pilířů (vlivem nevhodného chemického složení škvárobetonu dochází k degradaci původní únosnosti zdiva).

Získáním nových moderních prostor nejen pro výuku středoškoláků, dojde ke splnění veškerých požadavků na celoživotní vzdělávací centrum a vše, co s ním souvisí.

Důležitým faktem také je, že po zbudování nového areálu dojde k přesunu výuky z detašovaného pracoviště v Královském Poříčí a tím i centralizaci veškeré pedagogické činnosti a lepší koordinaci a komunikaci pedagogického sboru. Zároveň to škole umožní ušetřit značně nerentabilní provozní náklady detašovaného pracoviště.

Neodmyslitelnou a neopomenutelnou skutečností, kterou je také třeba zmínit je, že nově vystavěná budova bude odpovídat veškerým kritériím na úsporu energií, jejichž náklady jsou v současné době vysoké a dá se předpokládat jejich růst. Totéž platí o stávajících budovách 1 a 2, které budou zatepleny.

Projekt je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013, prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů (dále jen „ROP“).´

O poskytnutí dotace z ROP bylo požádáno v březnu 2009, na konci června téhož roku byla žádost Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad schválena a v říjnu byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a ISŠTE Sokolov.
Financování akce tedy bude probíhat z těchto zdrojů:
Dotace Evropské unie 85,0 %
Dotace z rozpočtu Regionální rady 7,5 %
ISŠTE Sokolov (Karlovarský kraj) 7,5 %

Nositelem projektu a příjemcem dotace z ROP je ISŠTE Sokolov, která zajistila kompletní projektovou přípravu. V roce 2007 byla zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí, které bylo ve stejném roce vydáno. Následně byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Potřebné stavební povolení bylo vydáno v roce 2008 a je pravomocné.
V realizační fázi bude projekt řídit Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace kraje zřízená za účelem přípravy a realizace projektů Karlovarského kraje.

Partneři projektu:

  • Karlovarský kraj
  • Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
  • Město Sokolov
  • Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Stavba je rozdělena na dvě etapy podle ucelených částí tak, aby mohla fungovat školní výuka ve vedlejších budovách včetně školy základní.

Termíny:

Etapa I.
Do první etapy byly zařazeny následující stavební a inženýrské objekty:

• příprava území
• demolice
• nová přípojka kanalizace
• nová přípojka vodovodu
• nová budova – 1.část
• budova 1 A výměník
• dílny
• budova 2 A spojovací krček
• tělocvična ZŠ
• zpevněné plochy

Etapa II.

Do druhé etapy byly zařazeny tyto stavební a inženýrské objekty:

• příprava území
• nová přípojka kanalizace
• venkovní osvětlení nové budovy
• nová budova – 2.část
• budova 1 A výměník
• dílny
• budova 2 A spojovací krček
• tělocvična ZŠ
• přípojka slaboproudu
• zpevněné plochy
• sadové úpravy

Datum zahájení projektu: 02.01.2007
Datum zahájení stavebních prací: 03.12.2009

Datum ukončení stavebních prací I. etapy: 30.06.2011
Datum ukončení stavebních prací: 30.04.2012
Datum ukončení projektu: 30.07.2012

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního a kvalitního vzdělávacího centra pro obyvatele všech věkových skupin v Karlovarském kraji, a to zejména v Sokolovském okrese. Nové prostředí vyhovující veškerým požadavkům, které s sebou dnešní školství přináší, je nezpochybnitelnou startovací čárou pro mladé lidi v našem regionu, kteří mají jen s kvalitním vzděláním šanci na úspěch na trhu práce.

Dalším cílem je vybudování kvalitní, moderní a dobře vybavené infrastruktury pro vzdělávání s regionálním významem.

Další informace viz. také na: www.isste.cz/stavba

Webová kamera přímo na stavbě ISŠTE Sokolov