INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI

O projektu

Projekt přispěje k nastavení sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje (dále jen v KK) orientovaných na specifickou cílovou skupinu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit (dále jen romských lokalit) formou terénní sociální práce. Zaměřuje se na řešení aktuálně eskalujících dlouhodobě neřešených problémů romských lokalit. Jedná se o celkem 17 nejvíce ohrožených sociálně vyloučených lokalit v KK. Sociální služba terénní programy bude působit preventivně na negativní jevy ve společnosti, zmírňovat je a odstraňovat. Zároveň napomůže změnit myšlení obyvatel těchto romských lokalit tak, aby byly co nejvíce odstraňovány bariéry v přístupu na trh práce, mohly být naplňovány potřeby této skupiny obyvatel a dosaženo jejich začleňování do společnosti. Potřebnost terénní sociální práce vyplývá ze strategických dokumentů kraje, tzv. Gabalovy analýzy z roku 2006, aktuálních informací z obcí a kraje a jejich strategických dokumentů a údajů Policie ČR z oblasti prevence kriminality. V projektu bude dále vytvořena Analýza sociálně vyloučených lokalit na území KK (dále jen analýza), která se stane východiskem pro řešení problematiky sociálně vyloučených romských lokalit KK. Předpokládá se, že výstupy této analýzy budou aplikovány do praxe již během realizace projektu a dále i po ukončení projektu. Jedním ze zdrojů dat pro analýzu bude tzv. Gabalova analýza z roku 2006. Zároveň bude průběžně sledována efektivita terénní sociální práce a na konci projektu bude zpracována evaluační zpráva. Na zajištění terénní sociální práce budou vysoutěženi zkušení poskytovatelé sociálních služeb, na zpracování analýzy a evaluační zprávy bude vysoutěžen dodavatel. Aktivity projektu jsou provázány s dalšími individuálními projekty Karlovarského kraje zaměřenými na oblast sociální prevence.

Sociálně vyloučené romské lokality

Pro podporu v rámci individuálního projektu bylo vybráno 17 sociálně vyloučených romských lokalit:

• Horní Slavkov
• Chodov
• Aš
• Habartov
• Jáchymov
• Rotava
• Oloví
• Kraslice
• Nová Ves
• Nejdek
• Bochov
• Žluticko
• Ostrov
• Nové Sedlo
• Vintířov
• Vřesová
• Rovná

Cíle projektu

Hlavním cílem je prostřednictvím terénní práce předcházet a pomoci řešit dlouhodobé problémy obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit, jako jsou nevyhovující, krátkodobé bydlení, dluhové pasti, lichva, nedostatečná kvalifikace, nezaměstnanost, závislost na alkoholu a návykových látkách, zdravotní komplikace a šíření infekčních chorob, prostituce, pohlavní zneužívání, trestná činnost a další problémy, jež se ve vyloučených lokalitách projevují. Tyto problémy bude KK řešit prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb přímo v nejvíce ohrožených lokalitách. Dalším cílem je zpracování Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit na území KK v návaznosti na Gabalovu analýzu a návrhy řešení problémů v jednotlivých vyloučených romských lokalitách včetně evaluace.

Délka trvání projektu:

1. 6. 2012 – 31. 5. 2015

Administrace a řízení projektu

Odborným garantem projektu je Ing. Stanislava Správková (tel.: 353 502 240 email: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz ) z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Řízení a administraci projektu zajišťuje Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

Financování projektu

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ:

Evropský sociální fond české republiky
Fondy Evropské unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí