Informace o projektu

Projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ navazuje na individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, který byl úspěšně ukončený v dubnu 2011. Vycházel z oblasti podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP LZZ a jeho cílem bylo zahájit proces přechodu osob se zdravotním (převážně mentálním) postižením z pobytových ústavních zařízení do alternativních sociálních služeb.

Hlavní cíle projektu

Cílem navazujícího projektu je zajistit kontinuální návaznost projektových aktivit, které jsou především zaměřeny na postupnou transformaci tradičních ústavů, přímo zřizovaných Karlovarským krajem. Do aktivit projektu jsou zapojeni konkrétní lidé, klienti ústavů, v jejichž zájmu je, aby příprava na přechod do obce a alternativních pobytových služeb mohla plynule pokračovat. Transformační část projektu bude zaměřena dále na zmapování sociální situace zájemců, kteří mají podanou žádost o umístění do některého z DOZP s cílem zajistit systémová opatření k tomu, aby byla vytvořena dostatečná kapacita alternativních služeb k tradičním ústavům a zájemci nemuseli projít touto “přestupní stanicí”. Kromě transformace pobytových ústavů projekt je projekt zaměřen také na oblast kvantitativních analýz a popis a vyhodnocování celého transformačního procesu pomocí nástrojů kvalitativní analýzy. Další oblastí projektu jsou vzdělávací aktivity, jejichž témata byla identifikována v průběhu realizace prvního individuálního projektu.

Informační a publikační aktivity

V rámci prvního individuálního projektu byl vytvořen internetový portál www.ipkktransformace.cz , který poskytoval základní informace o projektu, o dostupných službách v kraji a také důležitá sdělení a záměry kraje. Uváděné informace byly po celou dobu realizace projektu pravidelně aktualizovány.
Vytvořený webový portál byl upraven a bude využíván i v rámci navazujícího projektu.

Řízení projektu

Projekt řídí Realizační tým, složený ze zástupců kraje, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, Agentury projektového a dotačního managementu, p. o. a zástupců organizace Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, o. s., která se stala vítězem výběrového řízení vyhlášeného Karlovarským krajem na realizátora aktivit projektu. Organizace Instand, o. s. zajišťuje vybrané aktivity projektu od 1. 6. 2011.

Délka trvání projektu: 2 roky (1. 5. 2011 – 30. 4. 2013)
Financování projektu: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ
Evropský sociální fond české republiky
Fondy Evropské unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí