Informace o projektu

Realizace projektu „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ byla zahájena dne 1. 5. 2009 a úspěšně ukončena dne 30. 4. 2011. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Řízení projektu

Projekt řídil Realizační tým, složený ze zástupců kraje, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, Agentury projektového a dotačního managementu, p. o. a zástupců organizace Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, o. s., která se stala vítězem výběrového řízení vyhlášeného Karlovarským krajem na realizátora aktivit projektu. Organizace Instand, o. s. zajišťovala vybrané aktivity od 1. 7. 2009 do 31. 3. 2011.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit systém poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji osobám se zdravotním především mentálním postižením a umožnit jim přechod z pobytových ústavních zařízení do alternativních sociálních služeb. Dalším cílem pak bylo vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v přímé péči, managementu a dalších.

Výsledky a výstupy projektu

Při realizaci projektu se podařilo dosáhnout všech vytyčených cílů a naplnit všechny plánované indikátory.

oblast přechodu osob se zdravotním postižením do alternativních služeb – místo plánovaných 40 plánů přechodu jich bylo v rámci projektu vytvořeno celkem 46 – z těchto 46 uživatelů se do alternativních služeb podařilo převést celkem 29 klientů (místo plánovaných 20) – v rámci projektu bylo zrekonstruováno nebo opraveno celkem 12 bytů, do kterých byla následně přestěhována větší část uživatelů, další uživatelé byli přestěhováni do rodin a do dalších alternativních služeb

oblast vzdělávání – vzdělávání probíhalo ve třech základních skupinách a to Vzdělávání managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči, Vzdělávání odborníků pro podporu kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech a Vzdělávání managementu v oblasti strategického plánování – celkem bylo v rámci těchto vzdělávacích aktivit podpořeno 198 osob a bylo vydáno 168 akreditovaných i neakreditovaných osvědčení – v rámci Vzdělávání managementu v oblasti strategického plánování bylo dále vytvořeno 43 Plánů rozvoje kvality sociálních služeb poskytovatelů sociálních služeb Karlovarského kraje na období 2009 – 2017 (zpracovateli byli poskytovatelé sociálních služeb z řad příspěvkových organizací Karlovarského kraje, z řad nestátních neziskových organizací a organizací, které zřizují obce)

ostatní výstupy a výsledky – byl vytvořen interaktivní web, který obsahoval základní informace o projektu, o dostupných službách v kraji a také důležitá sdělení a záměry kraje, informace byly pravidelně aktualizovány – byly vytvořeny následující dokumenty: Manuál metody BSC při transformaci sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji, Analýza prostředí a finanční nákladovosti, Návrh strategie zapojování osob s mentálním postižením na trhu práce v Karlovarském kraji, Analýza plánů rozvoje kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji, Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb a další – byly vydány dva informační letáky a také Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje, která shrnovala průběh a závěry celého projektu.

Finanční část projektu

Financování projektu bylo zajištěno 100% na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ-ZS22-14/2009, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 – podpora sociální integrace a sociálních služeb. Projekt byl financován z prostředků ESF – 85% a ze státního rozpočtu ČR – 15%. Celkové výše dotace činila 39 440 325,- Kč. Při realizaci projektu bylo vyčerpáno 35 493 211,01 Kč a nevznikly žádné neuznatelné náklady.