INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE PODPORA SÍTĚ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V KARLOVARSKÉM KRAJI

O projektu

Projekt reaguje na rozvoj sociálních služeb v oblasti procesu transformace sociálních služeb v Karlovarském kraji a oblast zavádění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním. Zajistí fungování těch sociálních služeb, které mají na transformační procesy vazbu a které budou zajišťovat podpůrné procesy/služby uživatelům, kteří odejdou z tradičních domovů pro osoby se zdravotním postižením do potřebných alternativních služeb. Uživatelé služeb se budou postupně zapojovat do plnohodnotného života svých vrstevníků, včetně jejich zapojení na trh práce. Jedná se o osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, kteří budou podpořeni službami sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení a sociální rehabilitace na celém území Karlovarského kraje (ve třech okresech). Dále projekt zajistí potřebné sociální služby pro osoby s duševním onemocněním, které v Karlovarském kraji dosud zcela chyběly a jsou nastavovány a zaváděny teprve od r. 2011.
Jedná se o služby sociálně terapeutické dílny pro okres Karlovy Vary, sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj (okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb). Aktivity projektu jsou úzce provázány s dalšími individuálními projekty KK zaměřenými na rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním a na transformaci pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením a dále s individuálním projektem MPSV Podpora transformace sociálních služeb.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, kvality a dostupnosti vybraných druhů sociálních služeb-sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení, v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského kraje. Na základě zajištění těchto služeb budou podpořeny osoby se zdravotním, především s mentálním postižením, dále osoby s duševním onemocněním na celém území Karlovarského kraje. Podporou těchto vybraných služeb bude přispěno k vytvoření a rozvoji sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje, zejména pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním, jejich dostupnosti a kvality. Cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb, jejichž poskytovatelé budou vybráni na základě výběrových řízení.
V rámci projektu bude podpořen rozvoj vybraných sociálních služeb, jejichž potřebnost vyplynula z individuálních projektů Karlovarského kraje zaměřených na rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním a z transformace pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením v jiné potřebné alternativní služby v KK a z IP MPSV Podpora transformace sociálních služeb. Jedná se zejména o služby sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení. V rámci projektu bude podpořen rozvoj, popř. rozšíření sociálních služeb pro danou cílovou skupinu, pro kterou v kraji nejsou tyto služby poskytovány vůbec nebo v nedostatečné míře (osoby se zdravotním postižením-s duševním onemocněním, s mentálním postižením) jejich optimální rozmístění v rámci kraje s ohledem na územní poptávku, dostupnost a provázanost s ostatními službami pro vymezenou cílovou skupinu. Prostřednictvím financování vybraných druhů sociálních služeb na období až 28 měsíců bude zajištěna stabilita poskytování sociálních služeb v síti služeb KK.
Podpora vybraných druhů sociálních služeb povede k doplnění základní sítě sociálních služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje prostřednictvím podpory dostupnosti, kvality a rozvoje vybraných sociálních služeb v návaznosti na výstupy realizovaných a připravovaných dalších IP kraje zaměřených zejména na oblast transformace sociálních služeb a oblast podpory osob s duševním onemocněním. Poskytovatelé sociálních služeb budou v požadované kvalitě zajišťovat tyto vybrané sociální služby pro cílovou skupinu zdravotně postižených, které podpoří osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním:
1. Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro Karlovarský kraj
2. Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okresy Cheb,
Sokolov, Karlovy Vary
3. Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro Karlovarský kraj
4. Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním pro Karlovarský kraj
5. Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

Administrace a řízení projektu

Odborným garantem projektu je Ing. Stanislava Správková (tel.: 353 502 240 email: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz ) z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Řízení a administraci projektu zajišťuje Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

Financování projektu

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 – 28. 2. 2015

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ:

Evropský sociální fond české republiky
Fondy Evropské unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí