www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

Dopravní terminál Mariánské Lázně

Cena SFDI 2012

Nominace na titul dopravní stavby roku 2012

Město Mariánské Lázně zajistilo vydání územního rozhodnutí na akci stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně. Dále Karlovarský kraj zajistil projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby.

Stavební povolení na stavbu bylo vydáno dne 23.9.2009 a nabylo právní moci dne 5.11.2009.

Výzva k předkládání žádostí z ROP NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní oblasti 3.2. byla vyhlášena 16.12.2010.

Dne 16. 3. 2010 byla podána Žádost o poskytnutí dotace na tento projekt z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2. Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Žadatelem o poskytnutí dotace je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou město Mariánské Lázně, České dráhy, a.s. a Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. Vztahy mezi žadatelem o dotaci a partnery projektu jsou upraveny Smlouvami o partnerství a spolupráci.

Celkové přepokládané náklady projektu činí 75 mil. Kč, v případě získání finanční podpory z ROP NUTS II Severozápad bude finanční podpora činit 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž 85 % bude podpora z fondů EU a 7,5 % bude podpora ze státního rozpočtu ČR.

Dne 24.2.2011 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na projekt DT Mariánské Lázně. Do konce září 2011 bylo provedeno výběrové řízení na technický dozor stavby, organizátora VŘ na zhotovitele stavby, zhotovitele stavby, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorský dozor.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli stavby (společnosti Eurovia CS, a.s.) dne 3.10.2011, poté byly zahájeny stavební práce.

Stavba byla dokončena k 31.7.2012 a uvedena do předčasného užívání, kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 31.10.2012, od tohoto dne je terminál v řádném provozu.

Provozovatelem informačního systému dopravního terminálu je společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Projekt byl finanční ukončen poskytovatelem dotace dne 10.10.2013.

Celkové skutečné náklady projektu činily 67.542.348,04 Kč

Financování proběhlo z těchto zdrojů:

Dotace Evropské unie: 57.158.526,58 Kč

Veřejné prostředky z rozpočtu regionální rady: 5.043.399,40 Kč

Město Mariánské Lázně: 5.043.399,40 Kč

Karlovarský kraj: 297.022,66 Kč

V současné době probíhá doba udržitelnosti projektu.

DT Mariánské lázně fotogalerie