www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

Dopravní terminál Cheb

Město Cheb, zajistilo vypracování studie na využití území pro Dopravní terminál Cheb. V prosinci 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí. Dále byla zpracována PD pro vydání stavebního povolení a následně pro provedení stavby. Stavební povolení na stavbu DT Cheb nabylo právní moci na počátku července 2009.

Výzva k projednání žádosti z ROP NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osy 3.2. byla vyhlášena 16.12.2009. Dne 16. 3. 2010 byla podána Žádost o poskytnutí dotace na tento projekt z regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2. Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Žadatelem o poskytnutí dotace je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou město Cheb, České dráhy, a.s. a Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. Vztahy mezi žadatelem o dotaci a partnery projektu jsou upraveny Smlouvami o partnerství a spolupráci.

Celkové předpokládané náklady projektu činí 117 mil. Kč, v případě získání finanční podpory z ROP NUTS II Severozápad bude finanční podpora činit 92,5 % způsobilých výdajů, přičemž 85 % bude podpora z fondů EU a 7,5 % bude podpora ze státního rozpočtu ČR.

Dne 24.2.2011 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na projekt DT Cheb. V roce 2011 bylo dále provedeno výběrové řízení na technický dozor stavby, organizátora VŘ na zhotovitele stavby, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zhotovitele stavby a autorský dozor.

Staveniště bylo předáno vybranému zhotoviteli stavby (sdružení firem Algon, Metrostav a BSS) dne 15.12.2011. V lednu 2012 byly zahájeny stavební práce.

7.12.2012 byla realizovaná stavba Dopravního terminálu předána Karlovarskému kraji a dne 9.12.2012 byl dopravní terminál uveden do zkušebního provozu.

Dne 23.8.2013 byl vydán kolaudační souhlas na stavbu Dopravního terminálu Cheb.

Vybraným provozovatelem terminálu je společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Projekt byl finančně ukončen poskytovatelem dotace dne 10.10.2013.

Celkové skutečné náklady projektu činily 109.809.294,19 Kč a financování proběhlo z těchto zdrojů:

Dotace Evropské unie: 92.754.479,35 Kč

Veřejné prostředky z rozpočtu regionální rady: 8.184.218,77 Kč

Město Cheb: 8.184.218,77 Kč

Karlovarský kraj: 686.377,30 Kč

DT Cheb fotogalerie